Gydangilydd.cymru
Ymarfer Hawdd Beth   sydd   yn   eich   dychryn   chi   wrth   feddwl   am gael    sgwrs    yn    Gymraeg?    Mae’n    gam    fawr    a    does gennych    chi    ddim    syniad    i    ba    gyfeiriad    y    bydd    y sgwrs    yn    mynd,    mae’n    gwbl    wahanol    i’r    sgyrsiau dach   chi’n   cael   yn   y   dosbarth   achos   yna   mae   pawb ar   yr   un   safon.   Felly   mae’n   rhaid   cael   ffordd   i   foddi eich   hun   yn   yr   iaith   heb   achosi   poen   i   chi.   Mae   Radio Cymru   yn   rhoi   ffordd   arbennig   o   dda   i   wrando   ar sgyrsiau    pobl    eraill    a    does    dim    rhaid    poeni    nad ydych   chi’n   deall   pob   gair,   daliwch   ati   i   wrando   ac mewn   amser   byddech   chi’n   dechrau   deall   -   wir   i   chi! Roeddwn   i   heb   siarad   yr   iaith   am   25   o   flynyddoedd a   dim   hyder   o   gwbl   i   gynnal   sgwrs.   Yn   ffodus   iawn lle   o’n   i’n   byw   yn   Lloegr   roedd   Radio   Cymru   ar   gael ac   wrth   dapio'r   rhaglen   gyntaf   yn   y   bore   roeddwn   i’n gallu   cael   ynys   o   Gymreictod   yn   y   car   pan   o’n   i   allan. Pob   hyn   a   hyn   roedd   'na   air   yn   sefyll   allan   o’r   lleill   a dyna   oedd   ‘gair   y   diwrnod’   yr   un   oedd   rhaid   cael   yr ystyr.    Roedd    fy    ngeirfa    yn    ehangu    a    chyn    bo    hir dyna   le   oeddwn   i'n   dadlau   yn   uchel   gyda’r   radio   os oeddwn   i’n   anghytuno   a’r   sgwrs.   Gobeithio   doedd neb yn fy ngweld! Mi    wnes    i    ddechrau    darllen    llyfrau    hefyd, llyfrau   ar   gyfer   plant   yn   eu   harddegau,   i   ddechrau roeddwn    i’n    chwilio    trwy’r    geiriadur    o    hyd    felly anodd   iawn   i   gael   y   cyd-destun.   Achos   hynny   doedd y    stori    ddim    yn    rhedeg    felly    wnes    i    benderfynu darllen    y    llyfr    heb    cymorth    y    geiriadur    a    thrio gwneud   synnwyr   o’r   stori.   Roeddwn   i   mor   falch   pan wnes   i   gyrraedd   y   diwedd   a   theimlo   fy   mod   i   wedi cael   blas   o’r   stori.   Ond   dach   chi’n   gwybod   be?   Hyd yn   oed   ar   ôl   i   chi   ddarllen   y   llyfr   mae’r   geiriau   yn   dal yna   ac   ar   yr   ail   dro   mae   popeth   yn   llawer   cliriach, am   un   peth   dach   chi’n   deall   y   cymeriadau   yn   well   a hefyd   mae   eich   ymennydd   yn   gwneud   ei   waith   yn llawer    gwell    hefyd.    Cofiwch,    y    dyddiau    yma    mae Radio    Cymru    yn    darparu    podlediadau    i    chi    lawr lwytho, cymerwch fantais ohonyn nhw. Un   peth   byddech   chi’n   siŵr   o   sylwi   yw   bydd   ‘na eiriau   dach   chi’n   deall   eu   hystyr   pan   ddach   chi’n   eu gweld   nhw   ond   maen   nhw’n   anodd   iawn   i   gofio   pan ddach    chi’n    sgwrsio.    Na    phoeniwch,    ar    ôl    i    chi lwyddo   i   ddefnyddio’r   gair   unwaith   mi   fydd   o   yna   yn eich cof y tro nesaf. Crëwch eich ynys o Gymreictod i’ch hun!
Easy Practice What   frightens   you   about   the   thought   of having   a   conversation   in   Welsh?   It’s   a   big   step and    you    have    no    idea    to    which    direction    your conversation   will   go,   it’s   totally   different   to   the little   chats   you   have   in   your   class   because   there everyone   is   at   the   same   level.   So   you   will   have   to have   a   way   to   immerse   yourself   in   the   language without     causing     you     distress.     Radio     Cymru provides       an       ideal       way       of       listening       to conversations     without     worrying     about     every word,    keep    at    it    and    in    time    you    will    start    to understand   -   really!   I   hadn’t   spoken   Welsh   for   25 years,    no    confidence    to    have    a    conversation. With    luck    where    I    lived    in    England    I    could    get Radio     Cymru     and     I     used     to     tape     the     first programme   of   the   morning   so   I   had   an   island   of Welshness   in   the   car.   Every   now   and   then   a   word stood   out   and   that   was   the   ‘word   of   the   day’,   the one    I    had    to    find    its    meaning.    My    vocabulary expanded   and   before   long   I   was   arguing   with   the radio     If     I     disagreed     with     the     conversation. Hopefully no-one saw me! I    started    to    read    books    too,    books    for teenagers,   in   the   beginning   I   was   looking   words up   in   the   dictionary   all   the   time   so   it   was   difficult to    get    the    context.    The    story    didn’t    run    so    I decided   to   just   read   the   book   and   try   and   make sense   of   it.   I   was   so   pleased   when   I   reached   the end   and   got   the   feeling   that   I   had   the   gist   of   it. But   do   you   know   what?   Even   after   you   have   read the   book   the   words   are   still   there   and   the   second time   you   read   it   it   is   much   clearer,   for   one   thing you   better   understand   the   characters   and   also your     brain     does     its     work     much     better     too. Remember     these     days     Radio     Cymru     supply podcasts    for   you   to   download,   take   advantage   of them. Record them to your device. One   thing   you   are   bound   to   notice   is   that there    will    be    words    that    you    understand    the meaning   of   but   which   are   not   so   easy   to   recall   in a    conversation.    Don’t    worry,    after    you    have succeeded   to   use   the   word   once   it   will   be   there   in your memory the next time. Create your own island of Welshness!
Ymarfer Hawdd Beth   sydd   yn   eich   dychryn   chi   wrth   feddwl   am gael    sgwrs    yn    Gymraeg?    Mae’n    gam    fawr    a    does gennych   chi   ddim   syniad   i   ba   gyfeiriad   y   bydd   y   sgwrs yn   mynd,   mae’n   gwbl   wahanol   i’r   sgyrsiau   dach   chi’n cael   yn   y   dosbarth   achos   yna   mae   pawb   ar   yr   un   safon. Felly   mae’n   rhaid   cael   ffordd   i   foddi   eich   hun   yn   yr   iaith heb   achosi   poen   i   chi.   Mae   Radio   Cymru   yn   rhoi   ffordd arbennig   o   dda   i   wrando   ar   sgyrsiau   pobl   eraill   a   does dim   rhaid   poeni   nad   ydych   chi’n   deall   pob   gair,   daliwch ati    i    wrando    ac    mewn    amser    byddech    chi’n    dechrau deall   -   wir   i   chi!   Roeddwn   i   heb   siarad   yr   iaith   am   25   o flynyddoedd    a    dim    hyder    o    gwbl    i    gynnal    sgwrs.    Yn ffodus   iawn   lle   o’n   i’n   byw   yn   Lloegr   roedd   Radio   Cymru ar    gael    ac    wrth    dapio'r    rhaglen    gyntaf    yn    y    bore roeddwn   i’n   gallu   cael   ynys   o   Gymreictod   yn   y   car   pan o’n   i   allan.   Pob   hyn   a   hyn   roedd   'na   air   yn   sefyll   allan   o’r lleill   a   dyna   oedd   ‘gair   y   diwrnod’   yr   un   oedd   rhaid   cael yr   ystyr.   Roedd   fy   ngeirfa   yn   ehangu   a   chyn   bo   hir   dyna le   oeddwn   i'n   dadlau   yn   uchel   gyda’r   radio   os   oeddwn i’n    anghytuno    a’r    sgwrs.    Gobeithio    doedd    neb    yn    fy ngweld! Mi   wnes   i   ddechrau   darllen   llyfrau   hefyd,   llyfrau   ar gyfer   plant   yn   eu   harddegau,   i   ddechrau   roeddwn   i’n chwilio   trwy’r   geiriadur   o   hyd   felly   anodd   iawn   i   gael   y cyd-destun.   Achos   hynny   doedd   y   stori   ddim   yn   rhedeg felly   wnes   i   benderfynu   darllen   y   llyfr   heb   cymorth   y geiriadur   a   thrio   gwneud   synnwyr   o’r   stori.   Roeddwn   i mor   falch   pan   wnes   i   gyrraedd   y   diwedd   a   theimlo   fy mod   i   wedi   cael   blas   o’r   stori.   Ond   dach   chi’n   gwybod be?   Hyd   yn   oed   ar   ôl   i   chi   ddarllen   y   llyfr   mae’r   geiriau yn   dal   yna   ac   ar   yr   ail   dro   mae   popeth   yn   llawer   cliriach, am   un   peth   dach   chi’n   deall   y   cymeriadau   yn   well   a hefyd   mae   eich   ymennydd   yn   gwneud   ei   waith   yn   llawer gwell   hefyd.   Cofiwch,   y   dyddiau   yma   mae   Radio   Cymru yn    darparu    podlediadau    i    chi    lawr    lwytho,    cymerwch fantais ohonyn nhw. Un   peth   byddech   chi’n   siŵr   o   sylwi   yw   bydd   ‘na eiriau    dach    chi’n    deall    eu    hystyr    pan    ddach    chi’n    eu gweld   nhw   ond   maen   nhw’n   anodd   iawn   i   gofio   pan ddach   chi’n   sgwrsio.   Na   phoeniwch,   ar   ôl   i   chi   lwyddo   i ddefnyddio’r   gair   unwaith   mi   fydd   o   yna   yn   eich   cof   y tro nesaf. Crëwch eich ynys o Gymreictod i’ch hun!
Easy Practice What   frightens   you   about   the   thought   of   having   a conversation   in   Welsh?   It’s   a   big   step   and   you   have   no idea   to   which   direction   your   conversation   will   go,   it’s totally   different   to   the   little   chats   you   have   in   your   class because   there   everyone   is   at   the   same   level.   So   you   will have   to   have   a   way   to   immerse   yourself   in   the   language without   causing   you   distress.   Radio   Cymru   provides   an ideal   way   of   listening   to   conversations   without   worrying about   every   word,   keep   at   it   and   in   time   you   will   start   to understand   -   really!   I   hadn’t   spoken   Welsh   for   25   years, no   confidence   to   have   a   conversation.   With   luck   where   I lived   in   England   I   could   get   Radio   Cymru   and   I   used   to tape   the   first   programme   of   the   morning   so   I   had   an island   of   Welshness   in   the   car.   Every   now   and   then   a word   stood   out   and   that   was   the   ‘word   of   the   day’,   the one   I   had   to   find   its   meaning.   My   vocabulary   expanded and    before    long    I    was    arguing    with    the    radio    If    I disagreed   with   the   conversation.   Hopefully   no-one   saw me! I   started   to   read   books   too,   books   for   teenagers, in     the     beginning     I     was     looking     words     up     in     the dictionary    all    the    time    so    it    was    difficult    to    get    the context.   The   story   didn’t   run   so   I   decided   to   just   read the   book   and   try   and   make   sense   of   it.   I   was   so   pleased when   I   reached   the   end   and   got   the   feeling   that   I   had the   gist   of   it.   But   do   you   know   what?   Even   after   you have   read   the   book   the   words   are   still   there   and   the second   time   you   read   it   it   is   much   clearer,   for   one   thing you    better    understand    the    characters    and    also    your brain   does   its   work   much   better   too.   Remember   these days     Radio     Cymru     supply     podcasts      for     you     to download,    take    advantage    of    them.    Record    them    to your device. One   thing   you   are   bound   to   notice   is   that   there will   be   words   that   you   understand   the   meaning   of   but which   are   not   so   easy   to   recall   in   a   conversation.   Don’t worry,   after   you   have   succeeded   to   use   the   word   once   it will be there in your memory the next time. Create your own island of Welshness!
Gydangilydd.cymru