Gydangilydd.cymru
Dolennau Cyswllt Grwpiau Cerdded Cymdeithas Edward Llwyd Rhaglenni’r teithiau Mwynhewch ein cefn gwlad, a gweld ein byd natur, gwnewch ffrindiau newydd a mwynhewch hyn i gyd yn yr iaith Gymraeg. Meddyliwch, mae fel cael Sadwrn Siarad pob dydd Sadwrn mewn llefydd prydferth dros ben. Cliciwch ar y cysylltiadau isod i weld beth sydd ar gael. Gogledd orllewin http://cymdeithasedwardllwyd.cymru/gweithgareddaur-gogledd-orllewin/ Gogledd dwyrain http://cymdeithasedwardllwyd.cymru/gweithgareddaur-gogledd-ddwyrain/ Y De a’r Canolbarth http://cymdeithasedwardllwyd.cymru/gweithgareddaur-de/ Clwb Mynydda Cymru http://www.clwbmynyddacymru.com/Rhaglen.htm Grwpiau Dysgu Mae grwpiau cryf a brwdfrydig ochr arall i’r ffin Derby Welsh Learners Circle http://derbywelshlearnerscircle.blogspot.com/ Welsh Club Preston https://welshclubpreston.org/ Cyrsiau Cymraeg Say Something in Welsh https://www.saysomethingin.com/welsh/landing A group of us were speaking to Welsh learners recently in order to help them practice. I spoke to one who seemed very confident and had a good vocabulary. I asked him how long he had been learning and he said “Since last September.” which meant he had only been learning for six months. He learnt his Welsh from this site, although he had had a great deal of support from fellow workers at the DVLA. So if you really want to learn Welsh at your own pace, in your own home, give it a try, keep at it and enjoy. Yn ddiweddar roedd grŵp ohonon ni yn siarad efo dysgwyr er mwyn rhoi dipyn o ymarfer iddyn nhw. Mi wnes i siarad ag un a oedd yn dangos hyder ac efo geirfa dda. Gofynnais iddo ers pryd oedd o wedi bod yn dysgu “Ers mis Medi” medda fo, hynny yw dim ond chwe mis. Mi wnaeth o ddysgu trwy'r wefan yma, er cafodd o lawer o gefnogaeth gan ei gydweithwyr yn y DVLA. Felly os dach chi wir am ddysgu Cymraeg adref ac yn eich amser eich hun, ewch amdani, cadwch ati a mwynhewch. Adnoddau i Ddysgwyr Pan o’n i’n byw yn Lloegr ac eisiau cael fy Nghymraeg yn ôl roedd rhaid i mi ddibynnu ar ddarllen llyfrau i blant yn eu harddegau a gwrando ar Radio Cymru. Fy mhroblem oedd doeddwn i ddim yn deall hanner o beth oeddwn i’n darllen a llai byth o beth oeddwn i’n clywed ar Radio Cymru. Gan oeddwn i wir yn desprêt i gael fy Nghymraeg yn ôl mi nes i ddal ati, recordio rhaglenni ar dâp a chwarae’r tâp pob tro o’n i yn y car. Credwch fi roedd hi’n beth anodd i wneud. Maen nhw’n dweud os dach chi eisiau dysgu Ffrangeg yn gyflym mai’r ffordd gorau i’w wneud yw byw yn Ffrainc am gyfnod a thrwytho’ch hyn yn yr iaith. Pam na allech chi wneud hynny yng Nghymru? Achos yr iaith Saesneg dach chi’n clywed trwy’r amser. Beth yw’r ateb? Creu eich awyrgylch Cymraeg eich hunain wrth gwrs. Dyddiau yma mae gan bron pawb ffon symudol sydd fel cyfrifiadur bach twt a gallech chi ddefnyddio clustffonau er mwyn creu byd bach preifat. Er mwyn llenwi eich byd newydd efo’r iaith Gymraeg ewch i https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nrvyj/episodes/downloads Ewch yna rŵan a byddech chi’n gweld faint o adnoddau gwerthfawr sydd ar gael i chi yn rhad ac am ddim! Ydych chi’n ysu am ysgrifennu rywbeth? Dach chi’n poeni am sillafu, treigladau a phroblemau fel a yw’r gair yna yn fenywaidd neu yn wrywaidd? A ydy hynny yn gwneud i chi ail feddwl am ysgrifennu hanes eich bywyd? Mae help ar gael. Mae Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi datblygu rhaglen o’r enw Cysill Ar-lein. Ewch at y wefan a gwnewch ‘cut and paste’ o beth dach chi wedi ysgrifennu a bydd Cysill yn eich helpu. https://www.cysgliad.com/cysill/arlein/Default.aspx
Dolennau Cyswllt Grwpiau Cerdded Cymdeithas Edward Llwyd Rhaglenni’r teithiau Mwynhewch ein cefn gwlad, a gweld ein byd natur, gwnewch ffrindiau newydd a mwynhewch hyn i gyd yn yr iaith Gymraeg Gogledd orllewin h t t p : / / c y m d e i t h a s e d w a r d l l w y d . c y m r u / g w e i t h g a r e d d a u r - gogledd-orllewin/ Gogledd dwyrain h t t p : / / c y m d e i t h a s e d w a r d l l w y d . c y m r u / g w e i t h g a r e d d a u r - gogledd-ddwyrain/ Y De a’r Canolbarth h t t p : / / c y m d e i t h a s e d w a r d l l w y d . c y m r u / g w e i t h g a r e d d a u r - de/ Clwb Mynydda Cymru http://www.clwbmynyddacymru.com/Rhaglen.htm Grwpiau Dysgu Mae grwpiau cryf a brwdfrydig ochr arall i’r ffin Derby Welsh Learners Circle http://derbywelshlearnerscircle.blogspot.com/ Welsh Club Preston https://welshclubpreston.org/ Cyrsiau Cymraeg Say Something in Welsh https://www.saysomethingin.com/welsh/landing A group of us were speaking to Welsh learners recently in order to help them practice. I spoke to one who seemed very confident and had a good vocabulary. I asked him how long he had been learning and he said “Since last September.” which meant he had only been learning for six months. He learnt his Welsh from this site, although he had had a great deal of support from fellow workers at the DVLA. So if you really want to learn Welsh at your own pace, in your own home, give it a try, keep at it and enjoy. Yn ddiweddar roedd grŵp ohonon ni yn siarad efo dysgwyr er mwyn rhoi dipyn o ymarfer iddyn nhw. Mi wnes i siarad ag un a oedd yn dangos hyder ac efo geirfa dda. Gofynnais iddo ers pryd oedd o wedi bod yn dysgu “Ers mis Medi” medda fo, hynny yw dim ond chwe mis. Mi wnaeth o ddysgu trwy'r wefan yma, er cafodd o lawer o gefnogaeth gan ei gydweithwyr yn y DVLA. Felly os dach chi wir am ddysgu Cymraeg adref ac yn eich amser eich hun, ewch amdani, cadwch ati a mwynhewch.
Gydangilydd.cymru