Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl
To ar y Tŷ Mae   wedi   cymryd   pymtheg   mlynedd   erbyn   hyn   ond   heddiw   mae’r   diwrnod   mawr   wedi   cyrraedd.   Bydd   yr wythnosau   nesaf   braidd   yn   anghyfleus   i   ddweud   y   lleiaf   ond   dw   i’n   dweud   wrthyf   fy   hun   bydd   yr   holl anghyfleustra   yn   werth   ei   ddioddef   yn   y   pendraw.   Yr   holl   lanast,   yr   holl   sŵn,   y   noddfa   dawel   dw   i’n   arfer mwynhau ar goll am ychydig o wythnosau. Mae   hi   wedi   bod   yn   bedwar   blynedd   ar   ddeg   ers   i   ni   brynu’r   tŷ   a   dw   i’n   cofio   ni’n   dau   yn   sefyll   dros   y   ffordd ac   yn   trio   asesu   cyflwr   y   to,   roedd   teils   wedi   torri,   oedd,   ond   doedd   dim   tyllau   mawr.   Y   pethau   oedd   yn   ein poeni   oedd   y   ffaith   mai'r   un   to   sydd   wedi   bod   ar   y   tŷ   o’r   dechrau   ac   felly   mae’r   to   tua   80   mlwydd   oed   a   does dim   ffelt   dan   y   teils   chwaith.   Ers   y   dechrau   mae   hi   wedi   bod   yn   fater   o   ‘mae’n   iawn   ar   hyn   o   bryd,   neith   o bara am flwyddyn arall, mae’n siŵr.’ Ond   llynedd   wnaeth   y   tŷ   drws   nesaf   cael   to   newydd   a   hefyd   y   tŷ   dros   y   ffordd,   a’r   un   oedran   ydyn   nhw,   felly nes   i   holi   am   bris.   Mae   wedi   bod   yn   flwyddyn   ers   i   mi   gytuno   ar   y   pris   a   dw   i’n   gwybod   bod   hynny   yn   amser hir   i   aros   ond   busnes   teuluol   ydyn   nhw   ac   mae   ganddyn   nhw   enw   da.   Allech   chi   byth   fod   yn   hollol   sicr   ond mae rhaid i chi gael ffydd. Cawn ni weld. Heddiw   mae   cwmni   yn   dod   i   godi'r   sgaffaldau   ac   mi   fydd   sgip   o   flaen   y   tŷ,   yn   barod   mae   fy   nghar   wedi   ei barcio   dros   y   ffordd,   ar   ei   phen   ei   hun   ac   yn   unig,   druan   ohoni.   Dw   i’n   codi   fy   llaw   iddi   bob   hyn   a   hyn,   ar   ôl gwneud   yn   siŵr   does   neb   yn   fy   ngweld   wrth   gwrs      -   y   peth   diwethaf   dw   i   eisiau   yw   ymweliad   dynion   mewn cotiau gwynion. Mae’r   dynion   y   sgaffaldau   yn   cyrraedd   ac   wrth   eu   gwaith   yn   syth,   dau   dîm   o   dri   sydd   yma   -   un   i   ddod   a’r polion   o’r   lori   ac   i   roi   nhw   ar   y   llawr   o   flaen   y   tŷ,   un   i   basio’r   polion   i’r   dyn   sydd   yn   adeiladu’r   ffrâm.   Y   sustem yn   gweithio’n   arbennig   o   dda.   Mae   hi’n   ddiwrnod   poeth   a   dw   i’n   synnu   bod   nhw   dal   ar   waith,   nes   ymlaen wnes   i   sylweddoli   beth   oedd   y   gyfrinach.   Roedden   nhw   wedi   gweld   y   beipen   dŵr   dw   i’n   defnyddio   i   ddyfrio’r ardd   ac   wedi   hongian   y   chwistrellydd   ar   fachyn   ar   y   wal   ac   yn   mwynhau   cawod   oer   pan   oedd   angen.   Syniad da! Pethau’n   mynd   yn   dda   ond   mi   ydw   i   braidd   yn   anghyfforddus   am   y   polyn   sydd   yn   cyrraedd   trwy   ffenest   yr ystafell   wely   er   mwyn   dal   pwysau'r   darn   uwchben   yr   ystafell   haul.   Do,   do   wnaethon   nhw   dynnu’r   gwydr allan o’r ffenest er mwyn gwneud hynny! Y   bore   wedyn   mae’r   dynion   yn   dŵad   i   dynnu’r   to   i   lawr   a   sgip   yn   cael   ei   barcio   o   flaen   y   tŷ.   Mae’r   twrw   yn dechrau,   y   teils   yn   dod   i   ffwrdd   ac   yn   cael   eu   lluchio   i’r   sgip.   Am   sŵn!   Dw   i’n   meddwl   bod   yr   atig   gwag   yn gweithio   fel   siambr   atsain   ac   felly   hyd   yn   oed   os   ydyn   nhw’n   gweithio   ar   y   to   ar   ochr   flaen   y   tŷ   mae’r   sŵn cymaint mor uchel yn y cefn. Does dim dianc! Ond    mae    pethau’n    symud    ymlaen    yn    gyflym,    maen    nhw’n    clirio    un    darn    o’r    to,    rhoi    delltennau    dros ddefnydd   newydd   a   symud   ymlaen   at   ddarn   arall.   Pob   hyn   a   hyn   dw   i’n   mynd   dros   y   ffordd   er   mwyn   edrych yn ôl at beth maen nhw’n gwneud - mater o “Dw i’n hoffi gwaith, allaf i ei wylio trwy’r dydd!” O   ddydd   i   ddydd   mae   pethau’n   datblygu   ac   erbyn   hyn   maen   nhw’n   agos   at   orffen   ond   bydd   y   sgaffaldau yna   am   ychydig   o   wythnosau   eto   achos   mae’r   paneli   solar   yn   gorfod   cael   eu   hail   osod   ac   efallai,   os   yw’r   pris yn   iawn   allaf   i   ychwanegu   atyn   nhw.   Mae   gwaith   i’w   wneud   ar   y   landeri   hefyd   achos   maen   nhw’n   gollwng mewn tri lle. Ond   beth   bynnag   mi   ddaw'r   diwedd   ac   mi   fydda   i’n   gallu   ymlacio,   yn   ddiogel   am   fy   mod   yn   gwybod   bod   y   to yn iawn. Mi fydd yn braf iawn cael y cyfle o ymlacio yn yr ardd unwaith eto! Ac   os   na   fydd   yr   haf   yn   para   a   hithau’n   bwrw   glaw   rhwng   rŵan   a’r   Nadolig   o   leiaf   mi   fydda   i’n   gwybod   nad yw’r landeri yn gollwng a’r holl law yn gwneud ei ffordd i’r sustem carthffosiaeth yn ddidrafferth! Hwyl am y tro! (neu - Hwyl am y to!)
Geirfa Yn y pendraw - in the end Llanast - mess Noddfa tawel - quiet haven Druan ohoni - poor thing Dyfrio - to water Chwistrellydd - sprayer Lluchio - to chuck Siambr atsain - echo chamber Does dim dianc - there’s no escape Delltennau - battens Landeri - gutters
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen
To ar y Tŷ Mae    wedi    cymryd    pymtheg    mlynedd    erbyn    hyn    ond heddiw    mae’r    diwrnod    mawr    wedi    cyrraedd.    Bydd    yr wythnosau   nesaf   braidd   yn   anghyfleus   i   ddweud   y   lleiaf ond     dw     i’n     dweud     wrthyf     fy     hun     bydd     yr     holl anghyfleustra   yn   werth   ei   ddioddef   yn   y   pendraw.   Yr   holl lanast,   yr   holl   sŵn,   y   noddfa   dawel   dw   i’n   arfer   mwynhau ar goll am ychydig o wythnosau. Mae   hi   wedi   bod   yn   bedwar   blynedd   ar   ddeg   ers   i   ni brynu’r   tŷ   a   dw   i’n   cofio   ni’n   dau   yn   sefyll   dros   y   ffordd   ac yn   trio   asesu   cyflwr   y   to,   roedd   teils   wedi   torri,   oedd,   ond doedd   dim   tyllau   mawr.   Y   pethau   oedd   yn   ein   poeni   oedd y   ffaith   mai'r   un   to   sydd   wedi   bod   ar   y   tŷ   o’r   dechrau   ac felly   mae’r   to   tua   80   mlwydd   oed   a   does   dim   ffelt   dan   y teils   chwaith.   Ers   y   dechrau   mae   hi   wedi   bod   yn   fater   o ‘mae’n   iawn   ar   hyn   o   bryd,   neith   o   bara   am   flwyddyn arall, mae’n siŵr.’ Ond   llynedd   wnaeth   y   tŷ   drws   nesaf   cael   to   newydd   a hefyd   y   tŷ   dros   y   ffordd,   a’r   un   oedran   ydyn   nhw,   felly   nes i   holi   am   bris.   Mae   wedi   bod   yn   flwyddyn   ers   i   mi   gytuno ar   y   pris   a   dw   i’n   gwybod   bod   hynny   yn   amser   hir   i   aros ond   busnes   teuluol   ydyn   nhw   ac   mae   ganddyn   nhw   enw da.   Allech   chi   byth   fod   yn   hollol   sicr   ond   mae   rhaid   i   chi gael ffydd. Cawn ni weld. Heddiw   mae   cwmni   yn   dod   i   godi'r   sgaffaldau   ac   mi   fydd sgip   o   flaen   y   tŷ,   yn   barod   mae   fy   nghar   wedi   ei   barcio dros   y   ffordd,   ar   ei   phen   ei   hun   ac   yn   unig,   druan   ohoni. Dw   i’n   codi   fy   llaw   iddi   bob   hyn   a   hyn,   ar   ôl   gwneud   yn siŵr   does   neb   yn   fy   ngweld   wrth   gwrs      -   y   peth   diwethaf dw i eisiau yw ymweliad dynion mewn cotiau gwynion. Mae’r   dynion   y   sgaffaldau   yn   cyrraedd   ac   wrth   eu   gwaith yn   syth,   dau   dîm   o   dri   sydd   yma   -   un   i   ddod   a’r   polion   o’r lori   ac   i   roi   nhw   ar   y   llawr   o   flaen   y   tŷ,   un   i   basio’r   polion   i’r dyn    sydd    yn    adeiladu’r    ffrâm.    Y    sustem    yn    gweithio’n arbennig   o   dda.   Mae   hi’n   ddiwrnod   poeth   a   dw   i’n   synnu bod   nhw   dal   ar   waith,   nes   ymlaen   wnes   i   sylweddoli   beth oedd   y   gyfrinach.   Roedden   nhw   wedi   gweld   y   beipen   dŵr dw    i’n    defnyddio    i    ddyfrio’r    ardd    ac    wedi    hongian    y chwistrellydd   ar   fachyn   ar   y   wal   ac   yn   mwynhau   cawod oer pan oedd angen. Syniad da! Pethau’n     mynd     yn     dda     ond     mi     ydw     i     braidd     yn anghyfforddus   am   y   polyn   sydd   yn   cyrraedd   trwy   ffenest yr   ystafell   wely   er   mwyn   dal   pwysau'r   darn   uwchben   yr ystafell   haul.   Do,   do   wnaethon   nhw   dynnu’r   gwydr   allan o’r ffenest er mwyn gwneud hynny! Y   bore   wedyn   mae’r   dynion   yn   dŵad   i   dynnu’r   to   i   lawr   a sgip   yn   cael   ei   barcio   o   flaen   y   tŷ.   Mae’r   twrw   yn   dechrau, y   teils   yn   dod   i   ffwrdd   ac   yn   cael   eu   lluchio   i’r   sgip.   Am sŵn!    Dw    i’n    meddwl    bod    yr    atig    gwag    yn    gweithio    fel siambr   atsain   ac   felly   hyd   yn   oed   os   ydyn   nhw’n   gweithio ar   y   to   ar   ochr   flaen   y   tŷ   mae’r   sŵn   cymaint   mor   uchel   yn y cefn. Does dim dianc! Ond   mae   pethau’n   symud   ymlaen   yn   gyflym,   maen   nhw’n clirio    un    darn    o’r    to,    rhoi    delltennau    dros    ddefnydd newydd   a   symud   ymlaen   at   ddarn   arall.   Pob   hyn   a   hyn dw   i’n   mynd   dros   y   ffordd   er   mwyn   edrych   yn   ôl   at   beth maen   nhw’n   gwneud   -   mater   o   “Dw   i’n   hoffi   gwaith,   allaf   i ei wylio trwy’r dydd!” O   ddydd   i   ddydd   mae   pethau’n   datblygu   ac   erbyn   hyn maen   nhw’n   agos   at   orffen   ond   bydd   y   sgaffaldau   yna   am ychydig    o    wythnosau    eto    achos    mae’r    paneli    solar    yn gorfod   cael   eu   hail   osod   ac   efallai,   os   yw’r   pris   yn   iawn allaf   i   ychwanegu   atyn   nhw.   Mae   gwaith   i’w   wneud   ar   y landeri hefyd achos maen nhw’n gollwng mewn tri lle. Ond   beth   bynnag   mi   ddaw'r   diwedd   ac   mi   fydda   i’n   gallu ymlacio,   yn   ddiogel   am   fy   mod   yn   gwybod   bod   y   to   yn iawn.   Mi   fydd   yn   braf   iawn   cael   y   cyfle   o   ymlacio   yn   yr ardd unwaith eto! Ac   os   na   fydd   yr   haf   yn   para   a   hithau’n   bwrw   glaw   rhwng rŵan   a’r   Nadolig   o   leiaf   mi   fydda   i’n   gwybod   nad   yw’r landeri   yn   gollwng   a’r   holl   law   yn   gwneud   ei   ffordd   i’r sustem carthffosiaeth yn ddidrafferth! Hwyl am y tro! (neu - Hwyl am y to!)
Geirfa Yn y pendraw - in the end Llanast - mess Noddfa tawel - quiet haven Druan ohoni - poor thing Dyfrio - to water Chwistrellydd - sprayer Lluchio - to chuck Siambr atsain - echo chamber Does dim dianc - there’s no escape Delltennau - battens Landeri - gutters