Gydangilydd.cymru
Llifogydd Roeddwn i wedi bod yn meddwl am sbel pa mor braf bydd hi i gael tipyn bach mwy o gysylltiad efo’r gogledd. Dw i’n adnabod yr ardal yn eithaf da ar ôl yr holl grwydro yna dw i wedi gwneud dros y blynyddoedd diwethaf ond dw i’n ymwybodol mai crwydro fel dieithryn dw i wedi bod yn gwneud. Ac nid trwy’r flwyddyn chwaith achos y tueddiad yw crwydro ym misoedd cynhesach o’r flwyddyn. Anaml iawn dw i wedi cael y siawns o dynnu llun o Eryri yn yr eira, hyd yn oed profi’r hydref a’r gwanwyn yna. Wel rŵan dw i wedi gwneud rhywbeth am y peth, dw i wedi prynu carafán statig yn ardal Porthmadog ar safle hyfryd iawn. Y noson cyn i mi gael fy niwrnod cyntaf yno nes i sylweddoli bod rhaid cael rhyw fath o gynllun, wedi’r cwbl dw i ddim eisio mynd i ardal arall a bod yn ddiog. Beth wnes i benderfynu oedd cerdded Llwybr Arfordir Llŷn a’r peth cyntaf i wneud oedd prynu’r llyfryn, ac roedd hynny ‘n ddigon hawdd. Mae’r llwybr yn dechrau o Bier Bangor a’r cymal cyntaf yn mynd hyd at Gastell Caernarfon, pellter o 12½ milltir. Gan y bydda i’n gorfod mynd yn ôl at y car pob tro mae hynny’n golygu 25 milltir. Wel mi fydd yn fy nghadw fi’n heini beth bynnag. Yn ystod y pedwar diwrnod roeddwn i yno mi wnes i lwyddo i wneud yr holl 25 milltir a hynny ar amserau o’r dydd pan nad oedd hi’n glawio. Mynd yn ôl wedyn am ail wythnos. Doedd y tywydd ddim yn rhy ffafriol ond yn ôl pobl y tywydd roedd cyfnodau o dywydd sych heblaw am ar y dydd Mercher pan oedd y glaw yn mynd i bara trwy’r dydd. Felly bore dydd Llyn ddechreuais i gerdded ar lan y Fenai tuag at Ddinas Dinlle efo’r bwriad o wneud tair milltir cyn y glaw nesaf. Diwrnod clir a braf i ddechrau a phleser oedd tynnu lluniau o’r planhigion oedd dal mewn blodau a difyr iawn oedd gwylio cwtiaid y traeth yn casglu ar y cerrig ar lan yr afon. Roedden nhw’n ymddwyn fel eu bod nhw ar wyliau, dim byd llawer iddyn nhw wneud, dim ond mwynhau bod ar lan y môr. Troi nôl at y car wedyn a rhoi’r bag ynddi cyn mynd i’r dref, cau’r drws a digwydd trio’r drws cefn i wneud yn siŵr bod popeth ar glo. Roedd hi’n syndod i mi pan wnaeth y drws agor a’r larwm ddechrau swnio. Cloi eto, trio drws y gyrrwr - popeth yn iawn ond roedd y drws cefn yn agor eto. Problem! Ni allaf adael y car yn unlle achos hyn ac roedd rhaid mynd yn ôl yn syth at y garafán, annhebyg bydd unrhyw un yn trio’r drws ar y safle. Does dim dwywaith bydd rhaid i mi fynd yn ôl adref i hyn gael ei sortio. Ond nid heddiw. Y peth gorau fydd dechrau ‘nol tua 5.00 y bore er mwyn cymryd mantais o ychydig o oriau o dawelwch ar y ffyrdd. Felly pacio’r car cyn mynd i’r gwely er mwyn arbed amser. Erbyn dau o’r gloch roeddwn i wedi deffro ac yn trio rhesymu efo fy hun os bydd hi’n beth da i wisgo a mynd. Mewn hanner awr roeddwn i ar y ffordd a rhwng Tremadog a Machynlleth dim ond dau gar a dwy lori welais i felly ro’n i’n gallu cymryd fy amser a chanolbwyntio. Dim ond ar ôl Aberystwyth wnaeth pobl eraill ymuno â fi ar y ffordd ond roeddwn i wedi gwneud hanner y daith erbyn hynny. Mae’n rhaid i mi ddweud roedd pethau yn llawer gwell nag oeddwn i’n disgwyl achos roedd hi wedi bod yn fwrw’n drwm y noson gynt a rhybuddion am lifogydd ar draws y wlad i gyd. Ydan ni’n tueddu bod yn or-ofalus y dyddiau hyn, yn rhy barod i rybuddio rhag ofn cael ein beio pan mae rhywbeth yn mynd o’i le? Yn wir welais i lawer o lifogydd yn y caeau ond dim ond yn y caeau. Mae’n braf cael y cyfle i roi diolch a, hyd yn oed, clod i’r ffermwyr am ymddwyn mewn ffordd mor gyfrifol. Yn amlwg roedden nhw wedi bod allan y diwrnod gynt i sicrhau doedd dim un giât wedi cael ei adael ar agor ac felly eu hymdrech nhw oedd wedi cadw’r dŵr i ffwrdd o’r ffyrdd. Tydyn nhw’n bobl dda! Geirfa Fel dieithrin – as a stranger Cwtiad y traeth – turnstone Ymddwyn – to behave Arbed amser – to save time Rhesymu efo fy hun – to reason with myself Canolbwyntio – to concentrate Llifogydd – floods Gor-ofalus – over cautious
Llifogydd Roeddwn i wedi bod yn meddwl am sbel pa mor braf bydd hi i gael tipyn bach mwy o gysylltiad efo’r gogledd. Dw i’n adnabod yr ardal yn eithaf da ar ôl yr holl grwydro yna dw i wedi gwneud dros y blynyddoedd diwethaf ond dw i’n ymwybodol mai crwydro fel dieithryn dw i wedi bod yn gwneud. Ac nid trwy’r flwyddyn chwaith achos y tueddiad yw crwydro ym misoedd cynhesach o’r flwyddyn. Anaml iawn dw i wedi cael y siawns o dynnu llun o Eryri yn yr eira, hyd yn oed profi’r hydref a’r gwanwyn yna. Wel rŵan dw i wedi gwneud rhywbeth am y peth, dw i wedi prynu carafán statig yn ardal Porthmadog ar safle hyfryd iawn. Y noson cyn i mi gael fy niwrnod cyntaf yno nes i sylweddoli bod rhaid cael rhyw fath o gynllun, wedi’r cwbl dw i ddim eisio mynd i ardal arall a bod yn ddiog. Beth wnes i benderfynu oedd cerdded Llwybr Arfordir Llŷn a’r peth cyntaf i wneud oedd prynu’r llyfryn, ac roedd hynny ‘n ddigon hawdd. Mae’r llwybr yn dechrau o Bier Bangor a’r cymal cyntaf yn mynd hyd at Gastell Caernarfon, pellter o 12½ milltir. Gan y bydda i’n gorfod mynd yn ôl at y car pob tro mae hynny’n golygu 25 milltir. Wel mi fydd yn fy nghadw fi’n heini beth bynnag. Yn ystod y pedwar diwrnod roeddwn i yno mi wnes i lwyddo i wneud yr holl 25 milltir a hynny ar amserau o’r dydd pan nad oedd hi’n glawio. Mynd yn ôl wedyn am ail wythnos. Doedd y tywydd ddim yn rhy ffafriol ond yn ôl pobl y tywydd roedd cyfnodau o dywydd sych heblaw am ar y dydd Mercher pan oedd y glaw yn mynd i bara trwy’r dydd. Felly bore dydd Llyn ddechreuais i gerdded ar lan y Fenai tuag at Ddinas Dinlle efo’r bwriad o wneud tair milltir cyn y glaw nesaf. Diwrnod clir a braf i ddechrau a phleser oedd tynnu lluniau o’r planhigion oedd dal mewn blodau a difyr iawn oedd gwylio cwtiaid y traeth yn casglu ar y cerrig ar lan yr afon. Roedden nhw’n ymddwyn fel eu bod nhw ar wyliau, dim byd llawer iddyn nhw wneud, dim ond mwynhau bod ar lan y môr. Troi nôl at y car wedyn a rhoi’r bag ynddi cyn mynd i’r dref, cau’r drws a digwydd trio’r drws cefn i wneud yn siŵr bod popeth ar glo. Roedd hi’n syndod i mi pan wnaeth y drws agor a’r larwm ddechrau swnio. Cloi eto, trio drws y gyrrwr - popeth yn iawn ond roedd y drws cefn yn agor eto. Problem! Ni allaf adael y car yn unlle achos hyn ac roedd rhaid mynd yn ôl yn syth at y garafán, annhebyg bydd unrhyw un yn trio’r drws ar y safle. Does dim dwywaith bydd rhaid i mi fynd yn ôl adref i hyn gael ei sortio. Ond nid heddiw. Y peth gorau fydd dechrau ‘nol tua 5.00 y bore er mwyn cymryd mantais o ychydig o oriau o dawelwch ar y ffyrdd. Felly pacio’r car cyn mynd i’r gwely er mwyn arbed amser. Erbyn dau o’r gloch roeddwn i wedi deffro ac yn trio rhesymu efo fy hun os bydd hi’n beth da i wisgo a mynd. Mewn hanner awr roeddwn i ar y ffordd a rhwng Tremadog a Machynlleth dim ond dau gar a dwy lori welais i felly ro’n i’n gallu cymryd fy amser a chanolbwyntio. Dim ond ar ôl Aberystwyth wnaeth pobl eraill ymuno â fi ar y ffordd ond roeddwn i wedi gwneud hanner y daith erbyn hynny. Mae’n rhaid i mi ddweud roedd pethau yn llawer gwell nag oeddwn i’n disgwyl achos roedd hi wedi bod yn fwrw’n drwm y noson gynt a rhybuddion am lifogydd ar draws y wlad i gyd. Ydan ni’n tueddu bod yn or-ofalus y dyddiau hyn, yn rhy barod i rybuddio rhag ofn cael ein beio pan mae rhywbeth yn mynd o’i le? Yn wir welais i lawer o lifogydd yn y caeau ond dim ond yn y caeau. Mae’n braf cael y cyfle i roi diolch a, hyd yn oed, clod i’r ffermwyr am ymddwyn mewn ffordd mor gyfrifol. Yn amlwg roedden nhw wedi bod allan y diwrnod gynt i sicrhau doedd dim un giât wedi cael ei adael ar agor ac felly eu hymdrech nhw oedd wedi cadw’r dŵr i ffwrdd o’r ffyrdd. Tydyn nhw’n bobl dda! Geirfa Fel dieithrin – as a stranger Cwtiad y traeth – turnstone Ymddwyn – to behave Arbed amser – to save time Rhesymu efo fy hun – to reason with myself Canolbwyntio – to concentrate Llifogydd – floods Gor-ofalus – over cautious
Gydangilydd.cymru