Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl
Llangain Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Am   un   rheswm   neu’r   llall   nid   ydw   i   wedi   cael   y   siawns   i   werthfawrogi’r   Gwanwyn   am   ychydig   o   flynyddoedd. Mi   oedd   amser   pan   oedd   gen   i   ryddid   i   fynd   ble   bynnag   a   phryd   bynnag.   Ond   pan   mae’ch   rhieni’n   mynd   yn hŷn mae cyfrifoldeb yn clicio i mewn. Doeddwn i ddim yn cwyno. O’r   holl   dymhorau,   y   Gwanwyn   yw’r   ffefryn   i   mi.   Y   dyddiau’n   ymestyn   a’r   teimlad   bod   y   byd   yn   deffro,   yr eirlys,   cennin   Pedr,   briallu   a   phob   planhigyn   arall   yn   cadw   llygaid   ar   y   gwres   er   mwyn   amseru’r   amser   iawn   i dorri   drwodd.   Mae   gen   i   gof   melys   o   grwydro   llwybr   arfordir   sir   Benfro   a   gweld   carped   o   sêr   y   gwanwyn, ffacbys a chlustogau Fair. O am gael y dyddiau yna’n ôl! Ar   ddechrau’r   wythnos   roeddwn   i’n   prysur   ysgrifennu   ac   yn   methu   rhoi   geiriau   gyda’i   gilydd   a   phenderfynu mynd   am   dro.   Es   i   i   Ilston   ar   Gŵyr   achos   tu   ôl   i’r   eglwys      mae   afon   yn   llifo   trwy’r   coed   a   charped   o   arlleg   yr arth   ym   mhob   man   os   dach   chi’n   lwcus   efo’ch   amseru.   Fel   mae’n   digwydd   roedd   yr   amser   yn   berffaith   ac   mi ges   i   awr   o   grwydro’n   hamddenol   ar   ddiwrnod   braf   ac   oglau’r   garlleg   yn   llenwi   fy   ffrwynau.   Roedd   y camera’n brysur! A   wyddoch   chi   be?   Ar   ôl   dychwelid   doedd   dal   dim   clem   gen   i   sut   i   fynegi   beth   roeddwn   i   eisiau   dweud.   Ta waeth, ces i amser braf. Doth   dydd   Sadwrn   yn   ei   dro   a   thaith   gerdded   Cymdeithas   Edward   Llwyd,   y   tro   yma   yn   ardal   Llangain,   Peter Evans   oedd   yn   arwain.   Mi   oedd   y   maes   parcio’n   llawn   pan   nes   i   gyrraedd   ond   mi   nes   i   stwffio’r   fan   rhwng car   Alan   a’r   clawdd.   26   dw   i’n   meddwl   oedd   yn   cerdded   ac   ar   ôl   cael   dipyn   o   hanes   yr   ardal   gan   Peter roedden   ni   ar   y   ffordd.   Cyn   dim   amser   roedden   ni’n   cerdded   trwy’r   coed,   dail   ffres   anaeddfed   yn   rhoi gwyrddni glân uwchben carped o las. Roedd y lle yn llawn clychau’r gog! Mi   roedd   cornel   arbennig   roedd   Peter   yn   awyddus   i   ddangos   i   ni   ac   felly   aethon   ni   i   lawr   llwybr   prydferth iawn.   Dyna   ni   yn   mwynhau’r   llwybr   hyfryd   yna   ond   yn   sydyn   dyma   fo’n   dod   yn   ôl   efo   gwên   fawr   ar   ei   wyneb. A   oedd   o   wedi   dewis   y   llwybr   anghywir   tybed?   Nag   oedd   siŵr,   gwên   o   bleser   oedd   o’n   dangos,   yn   sicr   nid gwên   o   euogrwydd!   I   lawr   trwy’r   coed   a’r   clychau’r   gog   tan   i   ni   gyrraedd   y   lôn   fawr   ble   wnaeth   gyrrwr amyneddgar aros er mwyn i ni groesi. Diolch yn fawr iddo! I   mewn   i’r   coed   ar   yr   ochr   arall   rŵan   a   hyd   yn   oed   mwy   o   glychau’r   gog.   Roedd   y   camera’n   clicio   a   finnau wrth   fy   modd.   Trwy   gae   wedyn   a   oedd   yn   barod   i   gael   ei   dorri   ar   gyfer   silwair   wedyn   cyn   cyrraedd   lôn   a llwybr   ceffyl   a   oedd   yn   glir   o   geffylau,   diolch   byth.   Cael   picnic   yng   nghornel   cae   wrth   ochr   un   o   goetennau Arthur.   Y   cwbl   allwn   i   ddweud   yw   os   oedd   Arthur   yn   taflu’r   garreg   fawr   yna   fel   coetan   roedd   yn   siŵr   o   fod   yn gawr o ddyn! Cyn   bo   hir   wnaethon   ni   gyrraedd   man   ble   roedden   ni’n   cael   golygfa   wych   i   gyfeiriad   tref   Gaerfyrddin   a   thu draw.   At   y   ffordd   fawr   wedyn   am   ychydig   o   lathenni   cyn   dilyn   y   llwybr   yr   ochr   arall   i’r   gwrych,   cyrraedd   y coed,    llenwi’r    ysgyfaint    er    mwyn    dringo’r    stepiau    a    sylwi    bod    cymaint    ohonom    ni’n    aros    i    edmygu prydferthwch y clychau’r gog. Wel, does dim rhaid bod ar frys nag oes? Rhwng   gweld   carpedi   o   arlleg   yr   arth   ar   Gŵyr   dechrau’r   wythnos   a’r   clychau’r   gog   ddoe   dw   i   wedi   cael wythnos    arbennig.    Un    peth    arall    hefyd    –    mae    hi’n    brynhawn        Sul    erbyn    hyn    a    chyn    i    mi    ddechrau ysgrifennu’r   darn   yma   roeddwn   i   wedi   eistedd   i   lawr   ac   ysgrifennu’r   hen   ddarn   yna   roedd   yn   rhoi   trafferth   i mi.   Mae   hynny’n   profi   bod   Cymdeithas   Edward   Llwyd   nid   yn   unig   yn   eich   dysgu   am   fyd   natur   a   chadw   chi’n heini. Allech chi ddweud bod y Gymdeithas fel Syryp of Figs i ‘Writer’s Block’ Diolch   yn   fawr   i   bawb   am   eich   cwmni   a’ch   sgyrsiau   diddorol   ond   yn   enwedig   i   Peter   am   drefnu’r   daith,   y tywydd, y blodau gwych ac am gadw ni’n ddiogel ar daith ysblennydd.
Geirfa Rhyddid – freedom Cyfrifoldeb – responsibility Eirlys – snowdrops Cennin Pedr – daffodils Briallu – primroses Amseru – to time Torri trwodd – to break through Sêr y Gwanwyn – Spring squill Ffacbys - vetch Clustogau Fair – thrift Garlleg yr arth - ramsons Ffrwynau – nostrils Wyddoch chi be? – do you know what? Mynegi – to express (a thought) Ta waeth – whatever Anaeddfed – immature, Young Gwyrddni – green-ness Clychau’r gog – bluebells Silwair – silage Coetan – quoit Llenwi’r ysgyfaint – fill the lungs
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen
Llangain Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Am   un   rheswm   neu’r   llall   nid   ydw   i   wedi   cael   y   siawns   i werthfawrogi’r   Gwanwyn   am   ychydig   o   flynyddoedd.   Mi oedd   amser   pan   oedd   gen   i   ryddid   i   fynd   ble   bynnag   a phryd    bynnag.    Ond    pan    mae’ch    rhieni’n    mynd    yn    hŷn mae   cyfrifoldeb   yn   clicio   i   mewn.   Doeddwn   i   ddim   yn cwyno. O’r    holl    dymhorau,    y    Gwanwyn    yw’r    ffefryn    i    mi.    Y dyddiau’n   ymestyn   a’r   teimlad   bod   y   byd   yn   deffro,   yr eirlys,   cennin   Pedr,   briallu   a   phob   planhigyn   arall   yn   cadw llygaid   ar   y   gwres   er   mwyn   amseru’r   amser   iawn   i   dorri drwodd.   Mae   gen   i   gof   melys   o   grwydro   llwybr   arfordir   sir Benfro    a    gweld    carped    o    sêr    y    gwanwyn,    ffacbys    a chlustogau Fair. O am gael y dyddiau yna’n ôl! Ar   ddechrau’r   wythnos   roeddwn   i’n   prysur   ysgrifennu   ac yn   methu   rhoi   geiriau   gyda’i   gilydd   a   phenderfynu   mynd am   dro.   Es   i   i   Ilston   ar   Gŵyr   achos   tu   ôl   i’r   eglwys      mae afon   yn   llifo   trwy’r   coed   a   charped   o   arlleg   yr   arth   ym mhob   man   os   dach   chi’n   lwcus   efo’ch   amseru.   Fel   mae’n digwydd   roedd   yr   amser   yn   berffaith   ac   mi   ges   i   awr   o grwydro’n   hamddenol   ar   ddiwrnod   braf   ac   oglau’r   garlleg yn llenwi fy ffrwynau. Roedd y camera’n brysur! A   wyddoch   chi   be?   Ar   ôl   dychwelid   doedd   dal   dim   clem gen   i   sut   i   fynegi   beth   roeddwn   i   eisiau   dweud.   Ta   waeth, ces i amser braf. Doth     dydd     Sadwrn     yn     ei     dro     a     thaith     gerdded Cymdeithas   Edward   Llwyd,   y   tro   yma   yn   ardal   Llangain, Peter   Evans   oedd   yn   arwain.   Mi   oedd   y   maes   parcio’n llawn   pan   nes   i   gyrraedd   ond   mi   nes   i   stwffio’r   fan   rhwng car   Alan   a’r   clawdd.   26   dw   i’n   meddwl   oedd   yn   cerdded   ac ar   ôl   cael   dipyn   o   hanes   yr   ardal   gan   Peter   roedden   ni   ar y    ffordd.    Cyn    dim    amser    roedden    ni’n    cerdded    trwy’r coed,     dail     ffres     anaeddfed     yn     rhoi     gwyrddni     glân uwchben carped o las. Roedd y lle yn llawn clychau’r gog! Mi    roedd    cornel    arbennig    roedd    Peter    yn    awyddus    i ddangos   i   ni   ac   felly   aethon   ni   i   lawr   llwybr   prydferth iawn.   Dyna   ni   yn   mwynhau’r   llwybr   hyfryd   yna   ond   yn sydyn   dyma   fo’n   dod   yn   ôl   efo   gwên   fawr   ar   ei   wyneb.   A oedd   o   wedi   dewis   y   llwybr   anghywir   tybed?   Nag   oedd siŵr,   gwên   o   bleser   oedd   o’n   dangos,   yn   sicr   nid   gwên   o euogrwydd!   I   lawr   trwy’r   coed   a’r   clychau’r   gog   tan   i   ni gyrraedd   y   lôn   fawr   ble   wnaeth   gyrrwr   amyneddgar   aros er mwyn i ni groesi. Diolch yn fawr iddo! I   mewn   i’r   coed   ar   yr   ochr   arall   rŵan   a   hyd   yn   oed   mwy   o glychau’r   gog.   Roedd   y   camera’n   clicio   a   finnau   wrth   fy modd.   Trwy   gae   wedyn   a   oedd   yn   barod   i   gael   ei   dorri   ar gyfer    silwair    wedyn    cyn    cyrraedd    lôn    a    llwybr    ceffyl    a oedd    yn    glir    o    geffylau,    diolch    byth.    Cael    picnic    yng nghornel   cae   wrth   ochr   un   o   goetennau   Arthur.   Y   cwbl allwn   i   ddweud   yw   os   oedd   Arthur   yn   taflu’r   garreg   fawr yna fel coetan roedd yn siŵr o fod yn gawr o ddyn! Cyn   bo   hir   wnaethon   ni   gyrraedd   man   ble   roedden   ni’n cael   golygfa   wych   i   gyfeiriad   tref   Gaerfyrddin   a   thu   draw. At   y   ffordd   fawr   wedyn   am   ychydig   o   lathenni   cyn   dilyn   y llwybr   yr   ochr   arall   i’r   gwrych,   cyrraedd   y   coed,   llenwi’r ysgyfaint   er   mwyn   dringo’r   stepiau   a   sylwi   bod   cymaint ohonom   ni’n   aros   i   edmygu   prydferthwch   y   clychau’r   gog. Wel, does dim rhaid bod ar frys nag oes? Rhwng   gweld   carpedi   o   arlleg   yr   arth   ar   Gŵyr   dechrau’r wythnos   a’r   clychau’r   gog   ddoe   dw   i   wedi   cael   wythnos arbennig.   Un   peth   arall   hefyd   –   mae   hi’n   brynhawn      Sul erbyn   hyn   a   chyn   i   mi   ddechrau   ysgrifennu’r   darn   yma roeddwn   i   wedi   eistedd   i   lawr   ac   ysgrifennu’r   hen   ddarn yna   roedd   yn   rhoi   trafferth   i   mi.   Mae   hynny’n   profi   bod Cymdeithas   Edward   Llwyd   nid   yn   unig   yn   eich   dysgu   am fyd   natur   a   chadw   chi’n   heini.   Allech   chi   ddweud   bod   y Gymdeithas fel Syryp of Figs i ‘Writer’s Block’ Diolch    yn    fawr    i    bawb    am    eich    cwmni    a’ch    sgyrsiau diddorol    ond    yn    enwedig    i    Peter    am    drefnu’r    daith,    y tywydd,   y   blodau   gwych   ac   am   gadw   ni’n   ddiogel   ar   daith ysblennydd.
Geirfa Rhyddid – freedom Cyfrifoldeb – responsibility Eirlys – snowdrops Cennin Pedr – daffodils Briallu – primroses Amseru – to time Torri trwodd – to break through Sêr y Gwanwyn – Spring squill Ffacbys - vetch Clustogau Fair – thrift Garlleg yr arth - ramsons Ffrwynau – nostrils Wyddoch chi be? – do you know what? Mynegi – to express (a thought) Ta waeth – whatever Anaeddfed – immature, Young Gwyrddni – green-ness Clychau’r gog – bluebells Silwair – silage Coetan – quoit Llenwi’r ysgyfaint – fill the lungs