Gydangilydd.cymru
Eich Geiriadur Cyflawn Y mwyaf dach chi’n darllen y mwyaf o eiriau sydd yn gyfarwydd i chi felly unwaith mae gair wedi bod yn yr eirfa o dan y stori bydd y gair ddim yn y wahanol eirfaoedd ar ôl hynny. Ond er mwyn gwneud pethau’n hawdd i chi bydd yr holl eiriau sydd wedi cael eu hesbonio hyd at y presennol yma yn y geiriadur cyflawn. Bydd hyn yn gwneud pethau’n haws i chi weld yn yr un fan y geiriau dach chi wedi dysgu’n barod.
Adeiladu nyth - to build a nest Adlewyrchiad - reflection Adnabod - to recognise Addasu - to adapt Amrywiaeth - a variety Amyneddgar - patiently Anarferol - unusual Anelu at - to aim for Ansicrwydd - uncertainty Ar ei anterth - at its peak Ar un adeg - at one time Aros fy nhro - to wait my turn Asesu - to assess Beio - to blame Berfa - barrow Beth bynnag - anyway Boddhaol - satisfactory Braidd yn amheus - a bit suspicious Bregus - fragile Busnes argraffu - printing business Byw mewn gobaith - to live in hope Cadach sychu - tea towel Camgyfrif - to miscount Camlas - canal Caniatáu - to allow Canlyniad - the result Canlynol - following (the following Saturday) Carfan - team Cilio - to retreat Colofn - column Colli cownt - unable to remember how many Corwynt - hurricane Credyd - credit Croesawu - to welcome Cyfartal - equal Cyflwr - condition, state of Cyflymder - speed Cyfoeth - wealth Cyfoethog - rich Cyfraith - the law Cyfraniad - a contribution Cyfri elw a cholled - profit and loss account Cyfrifydd - accountant Cyffiniau - the surrounding area Cymuned - the community Cytuno’n llwyr - absolutely agree Cwblhau - to complete Cydio - to grab Yn y cefndir - in the background Cyfaddef - to confess Cyfartaledd - average Cyfeillgar - friendly Cyferbyn â - opposite Cyfleus - convenient Cyfnod - period Cymryd yn ganiataol - take for granted Cymydog - neighbour Cymysgedd - mixture Cymysgwr - mixer Cyn belled â - as long as Cynnal - to hold Cynnwys - content Chwarel - quarry Chwa o awyr oer - a breath of cold air Darganfod - to find Defnyddion - ingredients Deheuol - Southern Delfrydol - ideal Dibynnu ar y sefyllfa - depending on the situation Difyr - interesting Diog - lazy Diwylliant - culture Dogn foreol - morning dose Dringo’n raddol - climbing gently Dychwelyd - to return Dychmygu - to imagine Dychymyg - imagination Dynion dŵad - incomers Effeithio - to affect Ffrâm - frame Ffurfafen - firmament Goblyn o waith - a terrible job Golchwr dillad - the washing machine Golygfa - scene Golygu - to mean Gorchuddio - to cover Gosod - to put up Gostegu - to subdue Grisiau - stairs Gro - gravel Gwaith corfforol - physical work gwar - neck Gwarchod - to protect Gwesty dirwestol - temperance hotel Gwir angen - a real need Gwisgo twll - to wear a hole Gwlyb sop - soaking wet Gwybodus - all-knowing Gwyrth - miracle Haen - a layer Hafan torri syched - thirst quenching haven Hamddenol - leisurely Hawdd ei anwybyddu - easy to ignore Heblaw’r drafferth - without the trouble Hen falwen - an old snail Hen gyfaill - an old friend Holi - to interrogate Hwb mawr - great boost Hyder - confidence Hyd yn oed - even Hylif meddwol - intoxicating liquor Isod - below Lled agored - wide open Llifo - to flow Llond dwrn o bres - a fistfull of money Llwch - dust Llwytho llechi - loading slates Llyncu - to swallow Mewn chwinciad - in an instant Mewn gwirionedd - in truth Nesáu - to approach Nhwythau - they themselves O bell ffordd - by a long way Pas adref - a lift home Peiriant golchi - washing machine Pendant - firm, determined Penderfynu - to decide Pendraw - the far end peth sâl iawn - rather useless thing Pigau - thorns pishyn punt - one pound coin Pitw dros ben - very weak, ineffectual Plesio’r llygad - pleasing to the eye Plygu - to fold Pobl gall - sensible people Pwysau - pressure Pylu - to fade Rhannu - to divide Reilffordd Mwyn - Mineral railway Rwtsh llwyr - complete rubbish Sefyllfa - situation Sefyll yn stond - standing still Sefyllfa - situation Sgrechian - to scream Siomedig dros ben - very disappointed Stad Diwydiannol - industrial estate Syched - thirst Syfrdanu - stunned, amazed Sylweddoli - to realise Taliad - payment Taro - to hit Trafod - to discuss Trefn arferol - usual routine Trosglwyddo - to transfer Trwy gydol eich hoes - throughout your life Trymder - weight Tueddu - tend (as in a tendency) Tybed - I wonder Tywallt - to pour Tywod - sand Waled - wallet Wedi’r cwbl - after all Ymestyn - to stretch Ymyrryd - to interfere Yn ein plith - amongst us Yn y cyfamser - in the meantime Ynglwm a rhyw orfodaeth - tied to a commitment Rheithordy - rectory Blychau SPCK - SPCK boxes (a charity) Gorffennol pell - distant past Casglu - to collect Fy holl gyfoeth - my whole riches Cymaint â - as much as Cyfrif - to count Yn ei doethineb - in her wisdom Rhagweld - to foresee, predict Gyrfa - career Y byd ariannol - the financial world Cyngor - advice Hysbyseb - an advert Pishyn swllt - shilling piece (you’re too young to remember) Golygus - good looking Cariadus - loving (so nothing’s changed then) Darbwyllo - to persuade Chwalu popeth - to destroy everything Yn ogystal â - as well as Ymuno â - to join Cydweithio - to work together Anwybyddu - to ignore Ymdrech fawr - a great effort Dros gyfnod - over a period Dychanol - satirical Fan gwyn fan draw - greener on the other side Dywediad - a saying Cyfaddef - to admit Arwyddion - signs Dychwelid - to return Heb unrhyw amheuaeth - without any doubt Cyn bo hir - very soon, in time Hwb ymlaen - put you on the right track Derbyniad - acceptance Llwyth - tribe Tafodiaith - dialect O le dach chi’n tarddu - where you come from Smalio - to pretend Swil - shy Cyfraniad - contribution Ebychiad - exclamation Beth amdani - what about it Amheus - doubtful Er mwyn ei wireddu - so as to put it into action Brwd - keen Rwdlan - flowing with rubbish Prinder tai - shortage of houses Paradwys - paradise Amharched - disrespect Tafod yn y boch - tongue in cheek Yn ddiweddar - lately Cyfnither - cousin (female) Yr union le - the very place Olion - traces Sleifio i ffwrdd - to sneak away Heb ei styrbio hi - without disturbing her Anelu at - to aim for Rhybuddio - to warn Treulio - to spend (time) Camwyllau - candles Amddifadiad - deprivation Corddi menyn - to churn butter Crochan - crock Llaethdy - dairy Gorchuddio gan lechen - covered with a slate Llaeth enwyn - buttermilk Corlan - sheepfold Yn brysur rhydu - busily rusting Gollynga’r brêc - release the brake (a command) Yn hamddenol - leisurely Tynnu coes - leg pulling Syllu - to stare Anghysbell - remote Dal eich anadl - to hold your breath Wyneb garw - rough surface Ymdopi - to cope Cyfnod o law trwm - period of heavy rain Ail-ddarganfod - to re-acquaint oneself Atomfa - nuclear power station Pererindod - a pilgrimage Cefndir - background Carlamu tuag ataf - galloping towards me I nodi’r diwrnod - to mark the day (occasion) Achlysur - occasion Byth bythoedd - ever again Dirgelwch mawr - the big secret Diwydiant - industry Crombil y ddaear - deep underground Chwedl y Sais - as the English would say Colli ei marblis - losing his marbles Creadur druan - poor creature Talacharn - Laugharne Distyllfa - distillery Mynychu - to frequent Croesair - crossword Atyniad arbennig - special attraction Cael ein tywys - we were led Agoriadau - keys Derbyniol dros ben - very acceptable Esbonio - to explain Dwy radd - two grades Cynhyrchu - to produce Hen gyfarwydd - long been familiar with Gwahanol fathau - the different sorts Diflasu - to bore but not as in boring a hole!
Cynllun i gryfhau’r iaith Gymraeg Y cynllun yn fras Ac yn fwy manwl - Cymraeg i Oedolion Mewnfudwyr Teithiau cerdded Darganfod y byd Cymraeg Ysgolion Cymraeg Rhieni plant ysgolion Cymraeg Gwnewch mwy trwy gyfrwng yr iaith Siaradwyr Gwadd Creu cymuned cytûn
Gydangilydd.cymru