Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl
Gwibdaith i Dyddewi ac Ymlaen Roedd diwrnod ein gwibdaith wedi cyrraedd a finnau’n gobeithio y bydd pawb yn y lle iawn i ddal y bws. Diolch bydd roedd y tywydd yn ffafriol ac yn gaddo fod, os nad yn braf, yn sych beth bynnag. Roedd pum man ble oedden ni’n codi’r teithwyr lwcus a phawb yn aros yn amyneddgar amdanom. Mewn ychydig o amser roedden ni ar y draffordd, 35 o Gymry cyffrous a’r gyrrwr, Dylan heb sylweddoli yn union beth oedd o’i flaen. Mwy am hynny nes ymlaen. Yn ein plith roedd o leiaf naw o ddysgwyr, dw i’n cyfeirio atyn nhw fel dysgwyr ond nad ydw i’n hoff iawn o’r disgrifiad, wedi’r cwbl os oedden nhw ar ein taith mae’n siŵr eu bod nhw wedi croesi’r ffin erbyn hyn. Rhywbryd yn ystod y dydd wnaeth rywun cynnig y disgrifiad ‘Cymry Newydd’ a dw i’n meddwl bod y disgrifiad hynny yn siwtio nhw i’r dim. Meddyliwch roedd 35 ohonom ni ar y daith a 9 yn Gymry Newydd, hebddyn nhw na fydden ni wedi gallu trefnu’r daith. Dyna pa mor bwysig yw’r Cymry Newydd i ddyfodol ein hiaith. Mawr ddiolch iddyn nhw. Cyrraedd Hwlffordd ac anelu at Niwgwl. Yn anffodus doedd y diwrnod ddim yn glir a heulog a doedd yr olygfa o ben y bryn uwchben y pentref ddim ar ei orau ond doedd dim rhaid cael llawer o ddychymyg i werthfawrogi un o olygfeydd gorau Cymru. Pentref bach Solfach wedyn, y llanw allan a’r cychod yn gorwedd yn segur ar y traeth, siawns i dalu teyrnged i’r canwr enwog Meic Stevens a oedd mor ddylanwadol ar ganu pop Gymraeg. Braidd yn hwyr yn cyrraedd Ddewi, nid o achos ein bod ni wedi bod yn gwastraffu amser ar y ffordd ond gan fy mod i wedi camgyfrif y pellter. Roedd ein tywysydd yn aros yn amyneddgar amdanom ond roedd 11.00 wedi hir mynd heibio a phawb yn ysu am baned. Bydd rhaid i mi gofio hynny y tro nesaf neu na fydda i’n cael yr hawl i drefnu pethau eto! Roedd popeth yn iawn a wnaethon ni eistedd i lawr a dysgu am hanes yr Eglwys cyn cael ein tywys o gwmpas a gweld corffddelwau Arglwydd Rhys a Gerallt Gymro. Aethon ni i weld Capel y Canoniaid, y rhan gyntaf i gael ei adeiladu, roeddwn i wedi bod yna llawer gwaith ac yn mwynhau pob ymweliad achos roeddwn i’n gwybod ble roedd fy nhad yn eistedd pan oedd y canoniaid yn cyfarfod. Fy nhad wedi dweud wrthon ni gyda balchder roedd sedd y Frenhines ar ei law dde! Amser gadael a rhoi diolch i Elaine am ein tywys cyn gwneud ein ffordd yn ôl i ganol y ddinas a Brethonig a finnau wedi llwyddo i gyrraedd pen y grisiau, mynd trwy’r bwa ac wrth fynd heibio’r siop lyfrau sylweddoli roedd car tu ôl i ni. Aethon ni i’r ochr ond wnaeth y car aros a ddoth y ffenest i lawr a dyna le oedd Elaine ein tywysydd yn cynnig lifft i ni. Roedden ni’n ddiolchgar iawn, dyna beth neis i wneud ynte! Erbyn hyn roedd bron pawb rywle o gwmpas y safle bws ac roedd yr haul bron allan, rhai ohonom ni yn brysur yn rhannu papur newydd a phan nes i dynnu sylw at y peth wnaethon nhw gyfaddef nid ei phapur newydd nhw oedd o chwaith. Doeddwn i ddim eisiau gwybod mwy! Bws yn cyrraedd ond yn methu aros yn y safle achos rhyw 4x4 wedi cymryd hanner y lle. Ffwrdd â’r bws a ffwrdd â ni wedyn i’r sgwâr a chael ein huno gyda’r bws unwaith eto. Amser gwregys a bresys cyn mynd ymlaen. Roedd yn edrych fel llond bws ond gwell peidio cymryd yn ganiataol bod pawb yn bresennol. Doedd gofyn “pwy bynnag sydd dim yma, codwch eich llaw os gwelwch yn dda” ddim yn mynd i weithio ac roedd rhaid mynd trwy’r broses hir o siecio. Oedd, roedd dau ar goll! Roeddwn i’n gwybod bydd rhaid i mi chwilio amdanyn nhw ond sut yn y byd byddwn i’n dod ar eu traws yng nghanol ddinas mor fawr? Roedd rhaid defnyddio'r ychydig brêns sydd gen i er mwyn penderfynu ble i ddechrau, y safle bws cyntaf efallai? Ac yn wir dyna le oedden nhw yn eistedd yn gyfforddus yn yr haul tu allan i gaffi gyferbyn yn cadw llygaid allan am y bws. Efallai bydd yn syniad da i ddod a chŵn defaid efo ni’r tro nesaf. Pawb yn croesawu’r meibion afradlon yn ôl a rhywun yn cynnig cynnau’r Preimys er mwyn paratoi’r llo pasgedig. Ffwrdd â ni at Felin Tregwynt, Dylan yn poeni braidd am ba ffordd i fynd ond, mewn gwirionedd, doedd dim llawer o ddewis gan fod y ddwy ffordd mor hunllefus â’i gilydd. Doedd dim rhaid iddo boeni wrth gwrs achos roedd 35 ohonom ni yna i’w gefnogi a’i gysuro. Gwneud y troad a gyrru ar hyd lôn gul a ninnau’n cael y siawns i edmygu ffrwyth y llwyni, cyrraedd y groesffordd a dyma ble wnaeth Dylan ddangos ei ddoniau fel gyrrwr bws. Amhosib gwneud y troad, roedd pawb yn gallu gweld hynny ond a oeddem ni’n poeni? Nag o’n siŵr roedd meistr wrth y llyw! Wnaeth o fynd heibio’r groesffordd wedyn bacio i’r lôn gyferbyn a’r lôn oedd eisiau mynd i lawr a dyna ni, yn sydyn Bob’s your Uncle, panic over! Cyrraedd Melin Tregwynt, braidd yn hwyr ond yn barod am gael ein tywys o gwmpas. Am ryw reswm roedd Dylan yn gorwedd i lawr yn dawel ar y bws. Mae Melin Tregwynt yn ddiddorol iawn a lle ardderchog i brynu anrhegion gwahanol ar gyfer pen- blwydd neu’r Nadolig, pob peth o Gymru fach! Mae bwyd ardderchog yn y caffi hefyd. Pori dros y map wedyn i benderfynu pa ffordd i fynd i’r Tafarn Sinc a theimlo mai’r ffordd gorau, heb syrpreisys, bydd trwy Abergwaun, Trefdraeth a chyrchu at y lle o gyfeiriad y gogledd. Bydden nhw ddim yn disgwyl hynny, ond mi oedden nhw’n ein disgwyl ni, yn amyneddgar ac yn groesawgar hefyd. Sortio pawb a’i byrddau wedyn a chael gwledd flasus, clonc a hwyl. Ar ôl y bwyd David yn awgrymu i ni ganu Calon Lân a phawb yn cytuno ond, yn ddigyfeiliant? Dim probs, roedd David yn hapus iawn i’n dechrau ni, ei lais crisial yn rhoi hyder i ni’r llai mentrus. Roedden ni mewn cymaint o hwyl yn yr emyn roedd ‘na beryg i strwythur y dafarn. Pwysau’r tandem oedd yn hongian o’r nenfwd wnaeth ein cadw ni’n ddiogel yn y pendraw. Doedd pethau ddim drosodd o bell ffordd achos roedd David yn hapus i’n diddanu ni unwaith eto wrth ddweud y jôc am y Capel Sinc a’r teliffon i’r nefoedd, mae o’n mynd fel hyn - O dach chi wedi ei glywed yn barod? Wna i ddim ei ddweud felly a diolch byth hefyd achos bydda i ddim yn gallu ei ddweud cystal â David. Diolch yn fawr iawn i bawb yn y Dafarn Sinc a phob lwc yn eich mentr, does dim lle tebyg yng Nghymru, un o’n trysorau! Diolch i bawb a ddoth efo ni, diolch am eich cefnogaeth, eich cwmni a’r hwyl. Yr her fawr rŵan yw penderfynu rywle i fynd y flwyddyn nesaf. Cynigion ar gerdyn bost os gwelwch yn dda! Mi fyddech chi wedi sylwi mai’r enw oedd yn codi tro ar ôl tro yw enw Dylan y Dreifar. Allaf i ddim credu bydd neb arall wedi gwneud yn well a chadw ei synnwyr digrifwch hefyd, chwarae teg iddo felly Hip Hip Hwre iddo, ac eto, ac eto! Hwyl tan y tro nesaf!
Geirfa Segur - idle Gwerthfawrogi - to appreciate Teyrnged - tribute Dylanwadol - Influential Camgyfrif - miscalculate Tywysydd - (a) guide Amyneddgar - patiently Ysu am - longing for Corffddelwau - effigies Gyda balchder - with pride Meibion afradlon - prodigal sons Llo pasgedig - fatted calf Hunllefus - nightmareish Cysuro - to comfort Ffrwyth y llwyni - hedgerow fruits Dangos ei ddoniau - to show his talents Wrth y llyw - at the wheel Pori - to browse Cyrchu at - to advance on Croesawgar - welcoming Digyfeiliant - unaccompanied (musically) Crisial - crystal (crystal clear) Cynigion - suggestions
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen
Gwibdaith i Dyddewi ac Ymlaen Roedd diwrnod ein gwibdaith wedi cyrraedd a finnau’n gobeithio y bydd pawb yn y lle iawn i ddal y bws. Diolch bydd roedd y tywydd yn ffafriol ac yn gaddo fod, os nad yn braf, yn sych beth bynnag. Roedd pum man ble oedden ni’n codi’r teithwyr lwcus a phawb yn aros yn amyneddgar amdanom. Mewn ychydig o amser roedden ni ar y draffordd, 35 o Gymry cyffrous a’r gyrrwr, Dylan heb sylweddoli yn union beth oedd o’i flaen. Mwy am hynny nes ymlaen. Yn ein plith roedd o leiaf naw o ddysgwyr, dw i’n cyfeirio atyn nhw fel dysgwyr ond nad ydw i’n hoff iawn o’r disgrifiad, wedi’r cwbl os oedden nhw ar ein taith mae’n siŵr eu bod nhw wedi croesi’r ffin erbyn hyn. Rhywbryd yn ystod y dydd wnaeth rywun cynnig y disgrifiad ‘Cymry Newydd’ a dw i’n meddwl bod y disgrifiad hynny yn siwtio nhw i’r dim. Meddyliwch roedd 35 ohonom ni ar y daith a 9 yn Gymry Newydd, hebddyn nhw na fydden ni wedi gallu trefnu’r daith. Dyna pa mor bwysig yw’r Cymry Newydd i ddyfodol ein hiaith. Mawr ddiolch iddyn nhw. Cyrraedd Hwlffordd ac anelu at Niwgwl. Yn anffodus doedd y diwrnod ddim yn glir a heulog a doedd yr olygfa o ben y bryn uwchben y pentref ddim ar ei orau ond doedd dim rhaid cael llawer o ddychymyg i werthfawrogi un o olygfeydd gorau Cymru. Pentref bach Solfach wedyn, y llanw allan a’r cychod yn gorwedd yn segur ar y traeth, siawns i dalu teyrnged i’r canwr enwog Meic Stevens a oedd mor ddylanwadol ar ganu pop Gymraeg. Braidd yn hwyr yn cyrraedd Ddewi, nid o achos ein bod ni wedi bod yn gwastraffu amser ar y ffordd ond gan fy mod i wedi camgyfrif y pellter. Roedd ein tywysydd yn aros yn amyneddgar amdanom ond roedd 11.00 wedi hir mynd heibio a phawb yn ysu am baned. Bydd rhaid i mi gofio hynny y tro nesaf neu na fydda i’n cael yr hawl i drefnu pethau eto! Roedd popeth yn iawn a wnaethon ni eistedd i lawr a dysgu am hanes yr Eglwys cyn cael ein tywys o gwmpas a gweld corffddelwau Arglwydd Rhys a Gerallt Gymro. Aethon ni i weld Capel y Canoniaid, y rhan gyntaf i gael ei adeiladu, roeddwn i wedi bod yna llawer gwaith ac yn mwynhau pob ymweliad achos roeddwn i’n gwybod ble roedd fy nhad yn eistedd pan oedd y canoniaid yn cyfarfod. Fy nhad wedi dweud wrthon ni gyda balchder roedd sedd y Frenhines ar ei law dde! Amser gadael a rhoi diolch i Elaine am ein tywys cyn gwneud ein ffordd yn ôl i ganol y ddinas a Brethonig a finnau wedi llwyddo i gyrraedd pen y grisiau, mynd trwy’r bwa ac wrth fynd heibio’r siop lyfrau sylweddoli roedd car tu ôl i ni. Aethon ni i’r ochr ond wnaeth y car aros a ddoth y ffenest i lawr a dyna le oedd Elaine ein tywysydd yn cynnig lifft i ni. Roedden ni’n ddiolchgar iawn, dyna beth neis i wneud ynte! Erbyn hyn roedd bron pawb rywle o gwmpas y safle bws ac roedd yr haul bron allan, rhai ohonom ni yn brysur yn rhannu papur newydd a phan nes i dynnu sylw at y peth wnaethon nhw gyfaddef nid ei phapur newydd nhw oedd o chwaith. Doeddwn i ddim eisiau gwybod mwy! Bws yn cyrraedd ond yn methu aros yn y safle achos rhyw 4x4 wedi cymryd hanner y lle. Ffwrdd â’r bws a ffwrdd â ni wedyn i’r sgwâr a chael ein huno gyda’r bws unwaith eto. Amser gwregys a bresys cyn mynd ymlaen. Roedd yn edrych fel llond bws ond gwell peidio cymryd yn ganiataol bod pawb yn bresennol. Doedd gofyn “pwy bynnag sydd dim yma, codwch eich llaw os gwelwch yn dda” ddim yn mynd i weithio ac roedd rhaid mynd trwy’r broses hir o siecio. Oedd, roedd dau ar goll! Roeddwn i’n gwybod bydd rhaid i mi chwilio amdanyn nhw ond sut yn y byd byddwn i’n dod ar eu traws yng nghanol ddinas mor fawr? Roedd rhaid defnyddio'r ychydig brêns sydd gen i er mwyn penderfynu ble i ddechrau, y safle bws cyntaf efallai? Ac yn wir dyna le oedden nhw yn eistedd yn gyfforddus yn yr haul tu allan i gaffi gyferbyn yn cadw llygaid allan am y bws. Efallai bydd yn syniad da i ddod a chŵn defaid efo ni’r tro nesaf. Pawb yn croesawu’r meibion afradlon yn ôl a rhywun yn cynnig cynnau’r Preimys er mwyn paratoi’r llo pasgedig. Ffwrdd â ni at Felin Tregwynt, Dylan yn poeni braidd am ba ffordd i fynd ond, mewn gwirionedd, doedd dim llawer o ddewis gan fod y ddwy ffordd mor hunllefus â’i gilydd. Doedd dim rhaid iddo boeni wrth gwrs achos roedd 35 ohonom ni yna i’w gefnogi a’i gysuro. Gwneud y troad a gyrru ar hyd lôn gul a ninnau’n cael y siawns i edmygu ffrwyth y llwyni, cyrraedd y groesffordd a dyma ble wnaeth Dylan ddangos ei ddoniau fel gyrrwr bws. Amhosib gwneud y troad, roedd pawb yn gallu gweld hynny ond a oeddem ni’n poeni? Nag o’n siŵr roedd meistr wrth y llyw! Wnaeth o fynd heibio’r groesffordd wedyn bacio i’r lôn gyferbyn a’r lôn oedd eisiau mynd i lawr a dyna ni, yn sydyn Bob’s your Uncle, panic over! Cyrraedd Melin Tregwynt, braidd yn hwyr ond yn barod am gael ein tywys o gwmpas. Am ryw reswm roedd Dylan yn gorwedd i lawr yn dawel ar y bws. Mae Melin Tregwynt yn ddiddorol iawn a lle ardderchog i brynu anrhegion gwahanol ar gyfer pen- blwydd neu’r Nadolig, pob peth o Gymru fach! Mae bwyd ardderchog yn y caffi hefyd. Pori dros y map wedyn i benderfynu pa ffordd i fynd i’r Tafarn Sinc a theimlo mai’r ffordd gorau, heb syrpreisys, bydd trwy Abergwaun, Trefdraeth a chyrchu at y lle o gyfeiriad y gogledd. Bydden nhw ddim yn disgwyl hynny, ond mi oedden nhw’n ein disgwyl ni, yn amyneddgar ac yn groesawgar hefyd. Sortio pawb a’i byrddau wedyn a chael gwledd flasus, clonc a hwyl. Ar ôl y bwyd David yn awgrymu i ni ganu Calon Lân a phawb yn cytuno ond, yn ddigyfeiliant? Dim probs, roedd David yn hapus iawn i’n dechrau ni, ei lais crisial yn rhoi hyder i ni’r llai mentrus. Roedden ni mewn cymaint o hwyl yn yr emyn roedd ‘na beryg i strwythur y dafarn. Pwysau’r tandem oedd yn hongian o’r nenfwd wnaeth ein cadw ni’n ddiogel yn y pendraw. Doedd pethau ddim drosodd o bell ffordd achos roedd David yn hapus i’n diddanu ni unwaith eto wrth ddweud y jôc am y Capel Sinc a’r teliffon i’r nefoedd, mae o’n mynd fel hyn - O dach chi wedi ei glywed yn barod? Wna i ddim ei ddweud felly a diolch byth hefyd achos bydda i ddim yn gallu ei ddweud cystal â David. Diolch yn fawr iawn i bawb yn y Dafarn Sinc a phob lwc yn eich mentr, does dim lle tebyg yng Nghymru, un o’n trysorau! Diolch i bawb a ddoth efo ni, diolch am eich cefnogaeth, eich cwmni a’r hwyl. Yr her fawr rŵan yw penderfynu rywle i fynd y flwyddyn nesaf. Cynigion ar gerdyn bost os gwelwch yn dda! Mi fyddech chi wedi sylwi mai’r enw oedd yn codi tro ar ôl tro yw enw Dylan y Dreifar. Allaf i ddim credu bydd neb arall wedi gwneud yn well a chadw ei synnwyr digrifwch hefyd, chwarae teg iddo felly Hip Hip Hwre iddo, ac eto, ac eto! Hwyl tan y tro nesaf!
Geirfa Segur - idle Gwerthfawrogi - to appreciate Teyrnged - tribute Dylanwadol - Influential Camgyfrif - miscalculate Tywysydd - (a) guide Amyneddgar - patiently Ysu am - longing for Corffddelwau - effigies Gyda balchder - with pride Meibion afradlon - prodigal sons Llo pasgedig - fatted calf Hunllefus - nightmareish Cysuro - to comfort Ffrwyth y llwyni - hedgerow fruits Dangos ei ddoniau - to show his talents Wrth y llyw - at the wheel Pori - to browse Cyrchu at - to advance on Croesawgar - welcoming Digyfeiliant - unaccompanied (musically) Crisial - crystal (crystal clear) Cynigion - suggestions