Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Does dim byd am ddim, maen nhw’n dweud. Does neb yn mynd i gnocio ar eich drws, gwenu a rhoi llond dwrn o bres i chi er, dyn ni i gyd yn byw mewn gobaith. Weithiau dyna beth sydd yn cadw ni i fynd ynte! Mi fydd pob cyfrifydd yn dweud wrthoch chi bod pob taliad dach chi’n gwneud yn achosi credyd yn rhywle arall, mae’r ddwy golofn ar y cyfri elw a cholled yn gyfartal, os nad yw, wedyn mae rhaid chwilio am y rheswm. Fel mae Newton yn dweud yn ei Drydedd Reol ‘For every action there is an equal and opposite reaction.’ Felly allech chi feio Newton bod neb wedi cnocio ar eich drws yn cynnig anrheg heb fod ynghlwm a rhyw orfodaeth. Roedd Nain Dolgellau yn ddynes annwyl dros ben, yn wybodus hefyd ac roedd hi’n dod i aros efo ni pan oeddem ni yn byw yn Llanallgo. Roedden ni’n byw mewn tŷ mawr ond peidiwch â meddwl roedden ni’n gyfoethog, rheithordy oedd y tŷ achos fy nhad oedd rheithor y plwyf. Roedd yna ystafelloedd doedd ddim yn cael eu defnyddio, llond atig ohonyn nhw a phob math o bethau ynddyn nhw, fel hen flychau SPCK a oedd, yn y gorffennol pell, wedi cael ei defnyddio i gasglu arian. Roeddwn i yn defnyddio un i ddal fy arian, fy holl gyfoeth – efallai gymaint â thri swllt a chwech! Pan nad oedd dim byd arall i’w wneud roeddwn i’n cael pleser yn cyfrif pob ceiniog a Nain, yn ei doethineb yn rhagweld gyrfa yn y byd ariannol. Roedd hi’n iawn hefyd achos fy swydd gyntaf oedd yn y banc. Beth bynnag mi wnaeth Nain rhoi cyngor i mi am sut i wneud arian. Wnaeth hi ddweud wrthyf fi am ddyn yn rhoi hysbyseb yn y papur yn dweud ‘Make a fortune, success guaranteed. Send 10/- and a stamped addressed envelope for details.’ Yr ateb yn dod yn ôl oedd, yn syml ‘Do as I do’. Felly does dim y fath beth a chinio am ddim, dim hyd yn oed i’r dyn a wnaeth roi’r hysbyseb yn y papur achos roedd o wedi gorfod talu am yr hysbyseb a hefyd mynd i’r trwbl o ateb pob llythyr. Hyd yn oed pan oedd Nain yn gadael am adref ac yn pwyso pishyn swllt yn fy llaw, petaswn i ddim wedi bod yn hogyn mor olygus a chariadus fydda i ddim wedi cael dim! Ond rŵan ar ôl gweithio’n galed dros ben i drio eich darbwyllo chi o hyn oll, dw i’n mynd i chwalu popeth wrth ddweud stori wir achos ……… Rhai blynyddoedd yn ôl pan o’n i’n gweithio roeddwn i’n cael pob math o lythyrau a phamffledi trwy’r post yn ogystal â phobl yn fy ffonio i drio gwerthu rhywbeth i mi. Ond y tro yma roeddwn i wedi bod yn cael llythyrau yn trio fy mherswadio fi i ymuno a grŵp o wahanol fusnesau er mwyn cydweithio. Roeddwn i wedi anwybyddu pob un ond mi oedd o’n benderfynol ac mewn un ymdrech fawr olaf mi wnaeth o anfon papur pum punt ataf fi gyda llythyr i ddweud bydd mwy o gyfoeth i mi os oeddwn i’n cytuno i ymuno yn ei gynllun. A dyna beth oedd rhywbeth am ddim ynte! Ond oedd o wir? Wrth feddwl yn bellach roeddwn i wedi gorfod dioddef yr holl lythyrau a phamffledi dros gyfnod o fisoedd, felly doedd o ddim am ddim nag oedd! Mi wnes i ddau benderfyniad, y cyntaf oedd i’w anwybyddu unwaith eto a’r ail oedd rhoi’r papur pum punt yn fy mhoced. Da ynte!
Does Dim Byd am Ddim
Geirfa
Llond dwrn o bres - a fistfull of money Byw mewn gobaith - to live in hope Cyfrifydd - accountant Taliad - payment Credyd - credit Colofn - column Cyfri elw a cholled - profit and loss account yn gyfartal - equal Beio - to blame Ynglwm a rhyw orfodaeth - tied to a commitment Gwybodus - all-knowing Cyfoethog - rich Rheithordy - rectory Atig - attic Blychau SPCK - SPCK boxes (a charity) Gorffennol pell - distant past Casglu - to collect Fy holl gyfoeth - my whole riches Cymaint â - as much as
Cyfrif - to count Yn ei doethineb - in her wisdom Rhagweld - to foresee, predict Gyrfa - career Y byd ariannol - the financial world Fy swydd gyntaf - my first job Cyngor - advice Hysbyseb - an advert Pishyn swllt - shilling piece (you’re too young to remember) Golygus - good looking Cariadus - loving (so nothing’s changed then) Darbwyllo - to persuade Chwalu popeth - to destroy everything Yn ogystal â - as well as Ymuno a - to join Cydweithio - to work together Anwybyddu - to ignore Ymdrech fawr - a great effort Dros gyfnod - over a period
Ymlaen Ymlaen Yn ôl Yn ôl Gwrandewch
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Does dim byd am ddim, maen nhw’n dweud. Does neb yn mynd i gnocio ar eich drws, gwenu a rhoi llond dwrn o bres i chi er, dyn ni i gyd yn byw mewn gobaith. Weithiau dyna beth sydd yn cadw ni i fynd ynte! Mi fydd pob cyfrifydd yn dweud wrthoch chi bod pob taliad dach chi’n gwneud yn achosi credyd yn rhywle arall, mae’r ddwy golofn ar y cyfri elw a cholled yn gyfartal, os nad yw, wedyn mae rhaid chwilio am y rheswm. Fel mae Newton yn dweud yn ei Drydedd Reol ‘For every action there is an equal and opposite reaction.’ Felly allech chi feio Newton bod neb wedi cnocio ar eich drws yn cynnig anrheg heb fod ynghlwm a rhyw orfodaeth. Roedd Nain Dolgellau yn ddynes annwyl dros ben, yn wybodus hefyd ac roedd hi’n dod i aros efo ni pan oeddem ni yn byw yn Llanallgo. Roedden ni’n byw mewn tŷ mawr ond peidiwch â meddwl roedden ni’n gyfoethog, rheithordy oedd y tŷ achos fy nhad oedd rheithor y plwyf. Roedd yna ystafelloedd doedd ddim yn cael eu defnyddio, llond atig ohonyn nhw a phob math o bethau ynddyn nhw, fel hen flychau SPCK a oedd, yn y gorffennol pell, wedi cael ei defnyddio i gasglu arian. Roeddwn i yn defnyddio un i ddal fy arian, fy holl gyfoeth – efallai gymaint â thri swllt a chwech! Pan nad oedd dim byd arall i’w wneud roeddwn i’n cael pleser yn cyfrif pob ceiniog a Nain, yn ei doethineb yn rhagweld gyrfa yn y byd ariannol. Roedd hi’n iawn hefyd achos fy swydd gyntaf oedd yn y banc. Beth bynnag mi wnaeth Nain rhoi cyngor i mi am sut i wneud arian. Wnaeth hi ddweud wrthyf fi am ddyn yn rhoi hysbyseb yn y papur yn dweud ‘Make a fortune, success guaranteed. Send 10/- and a stamped addressed envelope for details.’ Yr ateb yn dod yn ôl oedd, yn syml ‘Do as I do’. Felly does dim y fath beth a chinio am ddim, dim hyd yn oed i’r dyn a wnaeth roi’r hysbyseb yn y papur achos roedd o wedi gorfod talu am yr hysbyseb a hefyd mynd i’r trwbl o ateb pob llythyr. Hyd yn oed pan oedd Nain yn gadael am adref ac yn pwyso pishyn swllt yn fy llaw, petaswn i ddim wedi bod yn hogyn mor olygus a chariadus fydda i ddim wedi cael dim! Ond rŵan ar ôl gweithio’n galed dros ben i drio eich darbwyllo chi o hyn oll, dw i’n mynd i chwalu popeth wrth ddweud stori wir achos ……… Rhai blynyddoedd yn ôl pan o’n i’n gweithio roeddwn i’n cael pob math o lythyrau a phamffledi trwy’r post yn ogystal â phobl yn fy ffonio i drio gwerthu rhywbeth i mi. Ond y tro yma roeddwn i wedi bod yn cael llythyrau yn trio fy mherswadio fi i ymuno a grŵp o wahanol fusnesau er mwyn cydweithio. Roeddwn i wedi anwybyddu pob un ond mi oedd o’n benderfynol ac mewn un ymdrech fawr olaf mi wnaeth o anfon papur pum punt ataf fi gyda llythyr i ddweud bydd mwy o gyfoeth i mi os oeddwn i’n cytuno i ymuno yn ei gynllun. A dyna beth oedd rhywbeth am ddim ynte! Ond oedd o wir? Wrth feddwl yn bellach roeddwn i wedi gorfod dioddef yr holl lythyrau a phamffledi dros gyfnod o fisoedd, felly doedd o ddim am ddim nag oedd! Mi wnes i ddau benderfyniad, y cyntaf oedd i’w anwybyddu unwaith eto a’r ail oedd rhoi’r papur pum punt yn fy mhoced. Da ynte!
Does Dim Byd am Ddim
Geirfa
Llond dwrn o bres - a fistfull of money Byw mewn gobaith - to live in hope Cyfrifydd - accountant Taliad - payment Credyd - credit Colofn - column Cyfri elw a cholled - profit and loss account yn gyfartal - equal Beio - to blame Ynglwm a rhyw orfodaeth - tied to a commitment Gwybodus - all-knowing Cyfoethog - rich Rheithordy - rectory Atig - attic Blychau SPCK - SPCK boxes (a charity) Gorffennol pell - distant past Casglu - to collect Fy holl gyfoeth - my whole riches Cymaint â - as much as Cyfrif - to count Yn ei doethineb - in her wisdom Rhagweld - to foresee, predict Gyrfa - career Y byd ariannol - the financial world Fy swydd gyntaf - my first job Cyngor - advice Hysbyseb - an advert Pishyn swllt - shilling piece (you’re too young to remember) Golygus - good looking Cariadus - loving (so nothing’s changed then) Darbwyllo - to persuade Chwalu popeth - to destroy everything Yn ogystal â - as well as Ymuno a - to join Cydweithio - to work together Anwybyddu - to ignore Ymdrech fawr - a great effort Dros gyfnod - over a period
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen Gwrandewch