Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Dolennau Cyswllt Atyniadau
Darganfod y byd Cymraeg Mae Cymru’n wlad braf i grwydro drwyddi, ein gwlad fach ni ond mae’r  syniad o ‘ein gwlad fach ni’ yn cael ei chwalu yn rhy aml pan dach chi’n trio  darganfod lle i aros, lle i fwyta neu siop lle dach chi’n gallu cyfathrebu yn  Gymraeg heb i rywun edrych arnoch yn hurt pan dach chi’n dweud  ‘Bore da’. Mae’n waith caled i ddieithryn ddod ar draws Cymreictod mewn rhai ardaloedd. Hyd yn oed gyda’r we does fawr ddim o  wybodaeth i’n helpu. Mae’n rhaid cael cyfeirlyfr. Dw i’n gobeithio bydd y dudalen ‘Blasu Cymru’ yn gnewyllyn o hyn ond  mae'n dibynnu arnoch chi. Anfonwch awgrymiadau ataf er mwyn adeiladu  tudalen llawn gwybodaeth werthfawr - unrhyw fusnes sydd yn gallu rhoi  gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Cryfder yr iaith yw’r sgyrsiau sydd yn  cael eu cynnal pob dydd a bydd y dudalen yma yn caniatáu i fwy o sgyrsiau  cael eu mwynhau. Allech chi gynnig hyd yn oed rywle lle does dim ond un person  yna sydd yn  siarad Cymraeg. Mi fydd hyn yn pwysleisio’r syniad o’r iaith Gymraeg fel USP  (Unique Selling Point) ac wrth wneud hynny: a) Dangos i’r rhai sydd ar fin dechrau gyrfa bod hyfforddiant trwy  gyfrwng yr iaith yn bwysig, hyd yn oed yn fanteisiol. b) Cael gwybodaeth i bawb am y llefydd lle mae gwasanaeth  Gymraeg ar gael. c) Tynnu sylw'r Cymry alltud sydd wedi colli cysylltiad gyda’r hen wlad am y llefydd lle maen nhw’n gallu defnyddio eu Cymraeg ac efallai creu digon o hiraeth ynddyn nhw i ddod yn ôl!
Yn ôl Ymlaen Ymlaen Yn ôl
Gydangilydd.cymru Cartref Amdanaf Blasu Cymru Amrywiaeth Atyniadau
Ysgolion Cymraeg Mae ein hysgolion yn gwneud gwaith arbennig gyda’n plant ifanc, does dim  ond rhaid i chi ymweld ag Eisteddfod yr Urdd i deimlo hynny, plant ifanc yn  hapus i sefyll ar lwyfan i adrodd, canu neu chwarae offeryn. Mae’n gwneud i  chi deimlo mor falch ond ar yr un pryd dyn ni’n beirniadu’r plant am siarad  Saesneg tu allan i’r ysgol ond chwarae teg, pan maen nhw du allan maen  nhw mewn byd Saesneg, byd mor wahanol i’r un dyn ni’n cofio o’n  plentyndod. Dyna sut fydd pethau tan i ni newid y cydbwysedd. Rhaid creu sefyllfa lle mae’r Gymraeg yn cael ei glywed yn fwy aml du allan  i’r ysgol. Gyda dyfalbarhad a gweithio gyda’n gilydd mi fydd hyn yn digwydd  yn naturiol, ond yn y tymor hir. Rhieni plant yr ysgolion Cymraeg  Mae’n braf iawn gwybod bod gymaint o rieni di-gymraeg yn awyddus i  anfon eu plant i gael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, mae hyn yn dangos  eu cefnogaeth tuag at yr iaith. Gwnewch bob ymdrech i ddod i’w  hadnabod nhw a dangos cyfeillgarwch tuag atyn nhw.  Yn amlwg maen nhw’n gefnogol o’r iaith, efallai y bydden nhw’n penderfynu dysgu. Gwnewch mwy o bethau trwy gyfrwng yr iaith  Mae llawer ffordd i fwynhau’r iaith. Os dach chi’n mwynhau cyngherddau  neu’r theatr cofiwch fod cyngherddau a dramâu gwych trwy Gymru gyfan  ac os dach chi’n gwybod am y llefydd Cymraeg eu hiaith i fwyta ac i aros  ynddynt bydd trip o un pegwn i’r llall o’n gwlad ddim yn eich poeni chi.  Gwrandewch mwy ar Radio Cymru, gwyliwch mwy o S4c, maen nhw’n rhan  bwysig o’n Gymreictod. 
Yn ôl Ymlaen Yn ôl Ymlaen