Gydangilydd.cymru

Am Wythnos!

Dw i’n siŵr dach chi i gyd yn cael dyddiau ofnadwy pwy sydd ddim? Pethau dach chi’n dibynnu arnyn nhw yn torri lawr neu stopio gweithio am ddim rheswm. Yr ateb bob tro yw mynd at arbenigwyr, pobl sydd yn gwybod eu pethau ond y tro yma doedd dim ateb cyflym. Mi wnaeth hedyn yr hunllef yma gael ei blannu yn ôl ym mis Tachwedd pan o’n i’n aros yn y gogledd ac wedi mynd i Gaernarfon i gerdded yn hamddenol efo’r camera. Parciais ar ochr y ffordd wrth ochr aber yr afon Seiont, pwyso’r botwm i gloi a throi tuag at y dref. Dw’n i ddim pam ond nes i dynnu’r handlen ar y drws cefn a synnu iddi agor. Cloais y car eto a thynnu’r handlen a’r drws yn agor eto. Yn amlwg doedd dim modd cloi’r car felly roedd rhaid i mi fynd yn ôl at y garafán yn Nhremadog a dychwelid adref yn gynnar y diwrnod wedyn. Cyrraedd adref, cael brecwast a mynd at y deilwriaeth, esbonio iddyn nhw pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa a wnaethon nhw dderbyn y car yn syth. O leiaf bydd y car dan glo. Cyn dweud dim byd dywedon nhw bydd £90 i dalu am y diagnostics cyn gwneud dim byd. Wrth gwrs nes i gytuno, doedd dim pwynt beidio ond roedd yr holl beth yn drewi o fanteisiaeth. Y diwrnod wedyn roedd y car a’r bil yn barod - £325, iawn talu a symud ymlaen oedd y peth gorau. Mi wnaeth hedyn arall gael ei blannu pan oedd rhaid i mi uwchraddio’r system ar y cyfrifiadur. Mae pethau fel hyn yn boenus ofnadwy i mi achos am sbel dydy pethau ddim yn gweithio fel y dylen nhw. Peth arall oedd, roeddwn i wedi prynu’r garafán yn Nhremadog ac yn gobeithio defnyddio fy ngliniadur yna i weithio ar straeon roeddwn i wedi dechrau ond heb orffen. Na, doeddwn i ddim yn gallu gwneud hynny chwaith achos roedd y system yn rhy hen. Roedd y gliniadur yn rhy hen i uwchraddio felly nes i sbwylio fy hun a chael un newydd. Rhwng y system newydd ar y prif gyfrifiadur a’r gliniadur newydd mae’n syndod bod gen i wallt o gwbl. Felly dyna’r cefndir i’r holl beth. Ar y cyntaf o fis Chwefror mi ges i broblem ofnadwy efo drysau’r car eto, doeddwn i ddim yn gallu agor y drysau blaen o gwbl. Roedd rhaid i mi ymestyn dros sedd y gyrrwr a’i agor o’r tu fewn. Roedd hyn yn broblem ddifrifol ond doeddwn i ddim eisio mynd yn ôl at y deilwriaeth unwaith eto a gan fod Halfords Autocentre wedi delio efo’r gwasanaethu es i i siarad â nhw. Yn gyfleus iawn roedd Cymdeithas Edward Llwyd yn cyfarfod yn Llansamlet ar y dydd Sadwrn a hynny rownd y gornel o Halfords. Gan ei bod hi’n ddydd Sadwrn bydden nhw ddim yn gallu cael y darnau tan y dydd Llun. Ar ôl y daith es i i nôl y car i mi ddefnyddio yn y cyfamser ond sylweddolais doedd y car ddim yn cloi o gwbl erbyn hyn. Rhy hwyr i fynd yn ôl i Lansamlet. Ond gan fod i’n cadw'r camperfan dan glo yn Llanelli y peth gorau i wneud oedd newid y ddau drosodd. Ar y dydd Sul roeddwn i’n brysur yn ysgrifennu’r adroddiad am y daith cerdded, wedi gorffen ac wedi diweddaru’r wefan. Y bwriad oedd gweithio ar y lluniau nes i dynnu peth cyntaf bore dydd Llun, rhoi nhw ar Facebook ac wedyn anfon yr e-bost at bawb i ddweud bod y stori yn barod i ddarllen. Mae’n swnio’n syml iawn tydi ond roedd rhyw argyfwng arall yn fy wynebu fi. Yn gynnar bore dydd Llun es i i Lanelli i nôl y car a gadael y camperfan yna. Es i i Halfords a gofyn a fydden nhw’n hapus i gadw’r car tan i’r gwaith cael ei orffen, dim problem o gwbl. Mae’n rhaid i mi ddweud bod Halfords yn arbennig o dda. Es i nôl adref wedyn i roi’r lluniau ar Facebook ac anfon yr e-bost at bawb. Yn anffodus roedd y cyfrifiadur wedi rhewi a doedd dim byd allwn i wneud. Nes i ffonio’r siop cyfrifiaduron ble mae gen i gytundeb gwasanaeth ond gan fod y cyfrifiadur wedi rhewi doedden nhw’n gallu gwneud dim byd dros y ffôn. Roedd y car yn Halfords a’r camperfan yn Llanelli felly roedd rhaid i mi seiclo i Lanelli i nôl y fan cyn i fi gallu mynd â’r cyfrifiadur i’r siop. Roeddwn i wedi blino’n llwyr efo popeth. Ar y nos Iau roeddwn i’n siarad efo’r Cylch Cinio yn Rhydaman a bore dydd Gwener roeddwn i’n mynd i Dremadog achos roedd taith yn y gogledd yn ardal Trawsfynydd efo cangen y gogledd orllewin o’r Gymdeithas. Roedden nhw’n mynd i Domen y Mur ble roedd camp milwyr y Rhufeiniaid. Roeddwn i wedi trio cael hud i’r lle o’r blaen ond wedi methu. Rhyw awr cyn i mi orfod gadael am Rydaman mi wnaeth Halfords ffonio i ddweud bod y car yn barod ond doedd gen i ddim digon o amser i’w nôl. Gan fod i fel arfer yn gadael am y gogledd am tua phedwar o’r gloch y bore doedd dim siawns mynd yn y car a bydd rhaid i mi fynd yn y camperfan. Ar y ffordd yn ôl o Rydaman tua deg o’r gloch ac wedi blino’n llwyr sylweddolais peth ffôl bydd trio gadael am y gogledd am bedwar o’r gloch. Am chwarter i naw roeddwn i ar y bws i Stadiwm Liberty i gerdded o fanna i Halfords, diolch byth roedd hi’n sych. Yn ôl adref i lwytho popeth yn y car a chael siwrne hamddenol at y garafán. Cyrraedd a chysylltu’r gliniadur â’r wi-fi a gweld bydd y safle yn cau am hanner wedi pump nos Sadwrn achos storm Ciara. Felly bydd rhaid i mi lwytho popeth yn ôl yn y car cyn mynd ar y daith y diwrnod wedyn. Ar ôl yr wythnos roeddwn i wedi cael, erbyn saith o’r gloch doeddwn i ddim yn gallu cadw ar ddihun felly es i i’r gwely a chysgu’n syth. Deffrais am saith a chael pethau at ei gilydd tra bod y menyn yn meddalu i mi gael brecwast, ces i alwad ffôn - Eirian yn galw i ddweud bod y daith wedi cael ei ohirio achos y storm. Penderfynais adael yn syth, byddaf adref erbyn hanner dydd a galla i gael brecwast yna. Troi’r trydan a’r dŵr i ffwrdd, cloi’r drws ac roeddwn i ar y ffordd. Erbyn naw roedd rhaglen Tudur Owen ymlaen ac roedd wir yn hwyl, gymaint o hwyl i ddweud y gwir, mi es i heibio’r troad roeddwn i eisiau yn Synod Inn. Dyma fi yn hapus iawn yn mynd ymlaen tan i mi weld arwydd pentref Plwmp yn blwmp ac yn blaen o’m mlaen i. Dyna pryd nes i sylweddoli fy nghamgymeriad, y twpsyn gwirion yr ydw i! Digon o amser i mi gael brecwast hamddenol, darllen y papur a setlo i lawr i wylio ein tîm cael crasfa yn erbyn Iwerddon. Brensiach mae’r stori yma’n hir ac mae’n wir ddrwg gen i am rannu fy holl drafferthion efo chi ond mae’n well allan na thu fewn. Rŵan dw i’n eistedd yn yr ystafell dywyll yma, mae’r drysau a’r ffenestri i gyd ar gau a dw i’n teimlo’n bell o’r byd tu allan. Mae pethau mor braf. Dydw i ddim eisio gwybod am y byd sydd wedi bod yn cynllwyno yn fy erbyn i am yr holl ddyddiau arteithiol sydd wedi mynd heibio. Dw i eisio mynd yn ôl i’r dyddiau pan oedd hi’n costio dwy geiniog a dimau i bostio ac roedd Wagon Wheels yn enfawr! Plîs, plîs allaf i wneud hynny?

Geirfa

Arbenigwr – specialist Hedyn – seed Hunllef – nightmare Deilwriaeth – dealership Manteisiaeth – opportunism Uwchraddio – to upgrade Cliniadur – laptop computer Cefndir – background Ymestyn – to reach Gwasanaethu – servicing Darnau – parts Yn y cyfamser – in the meantime Diweddaru – to upgrade Argyfwng – emergency Cytundeb gwasanaeth – service contract Cael hud – to find Gohirio – to postpone Cael crasfa – to have a hiding Cynllwyno – to plot Arteithiol - tortuous

Am Wythnos!

Dw i’n siŵr dach chi i gyd yn cael dyddiau ofnadwy pwy sydd ddim? Pethau dach chi’n dibynnu arnyn nhw yn torri lawr neu stopio gweithio am ddim rheswm. Yr ateb bob tro yw mynd at arbenigwyr, pobl sydd yn gwybod eu pethau ond y tro yma doedd dim ateb cyflym. Mi wnaeth hedyn yr hunllef yma gael ei blannu yn ôl ym mis Tachwedd pan o’n i’n aros yn y gogledd ac wedi mynd i Gaernarfon i gerdded yn hamddenol efo’r camera. Parciais ar ochr y ffordd wrth ochr aber yr afon Seiont, pwyso’r botwm i gloi a throi tuag at y dref. Dw’n i ddim pam ond nes i dynnu’r handlen ar y drws cefn a synnu iddi agor. Cloais y car eto a thynnu’r handlen a’r drws yn agor eto. Yn amlwg doedd dim modd cloi’r car felly roedd rhaid i mi fynd yn ôl at y garafán yn Nhremadog a dychwelid adref yn gynnar y diwrnod wedyn. Cyrraedd adref, cael brecwast a mynd at y deilwriaeth, esbonio iddyn nhw pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa a wnaethon nhw dderbyn y car yn syth. O leiaf bydd y car dan glo. Cyn dweud dim byd dywedon nhw bydd £90 i dalu am y diagnostics cyn gwneud dim byd. Wrth gwrs nes i gytuno, doedd dim pwynt beidio ond roedd yr holl beth yn drewi o fanteisiaeth. Y diwrnod wedyn roedd y car a’r bil yn barod - £325, iawn talu a symud ymlaen oedd y peth gorau. Mi wnaeth hedyn arall gael ei blannu pan oedd rhaid i mi uwchraddio’r system ar y cyfrifiadur. Mae pethau fel hyn yn boenus ofnadwy i mi achos am sbel dydy pethau ddim yn gweithio fel y dylen nhw. Peth arall oedd, roeddwn i wedi prynu’r garafán yn Nhremadog ac yn gobeithio defnyddio fy ngliniadur yna i weithio ar straeon roeddwn i wedi dechrau ond heb orffen. Na, doeddwn i ddim yn gallu gwneud hynny chwaith achos roedd y system yn rhy hen. Roedd y gliniadur yn rhy hen i uwchraddio felly nes i sbwylio fy hun a chael un newydd. Rhwng y system newydd ar y prif gyfrifiadur a’r gliniadur newydd mae’n syndod bod gen i wallt o gwbl. Felly dyna’r cefndir i’r holl beth. Ar y cyntaf o fis Chwefror mi ges i broblem ofnadwy efo drysau’r car eto, doeddwn i ddim yn gallu agor y drysau blaen o gwbl. Roedd rhaid i mi ymestyn dros sedd y gyrrwr a’i agor o’r tu fewn. Roedd hyn yn broblem ddifrifol ond doeddwn i ddim eisio mynd yn ôl at y deilwriaeth unwaith eto a gan fod Halfords Autocentre wedi delio efo’r gwasanaethu es i i siarad â nhw. Yn gyfleus iawn roedd Cymdeithas Edward Llwyd yn cyfarfod yn Llansamlet ar y dydd Sadwrn a hynny rownd y gornel o Halfords. Gan ei bod hi’n ddydd Sadwrn bydden nhw ddim yn gallu cael y darnau tan y dydd Llun. Ar ôl y daith es i i nôl y car i mi ddefnyddio yn y cyfamser ond sylweddolais doedd y car ddim yn cloi o gwbl erbyn hyn. Rhy hwyr i fynd yn ôl i Lansamlet. Ond gan fod i’n cadw'r camperfan dan glo yn Llanelli y peth gorau i wneud oedd newid y ddau drosodd. Ar y dydd Sul roeddwn i’n brysur yn ysgrifennu’r adroddiad am y daith cerdded, wedi gorffen ac wedi diweddaru’r wefan. Y bwriad oedd gweithio ar y lluniau nes i dynnu peth cyntaf bore dydd Llun, rhoi nhw ar Facebook ac wedyn anfon yr e-bost at bawb i ddweud bod y stori yn barod i ddarllen. Mae’n swnio’n syml iawn tydi ond roedd rhyw argyfwng arall yn fy wynebu fi. Yn gynnar bore dydd Llun es i i Lanelli i nôl y car a gadael y camperfan yna. Es i i Halfords a gofyn a fydden nhw’n hapus i gadw’r car tan i’r gwaith cael ei orffen, dim problem o gwbl. Mae’n rhaid i mi ddweud bod Halfords yn arbennig o dda. Es i nôl adref wedyn i roi’r lluniau ar Facebook ac anfon yr e-bost at bawb. Yn anffodus roedd y cyfrifiadur wedi rhewi a doedd dim byd allwn i wneud. Nes i ffonio’r siop cyfrifiaduron ble mae gen i gytundeb gwasanaeth ond gan fod y cyfrifiadur wedi rhewi doedden nhw’n gallu gwneud dim byd dros y ffôn. Roedd y car yn Halfords a’r camperfan yn Llanelli felly roedd rhaid i mi seiclo i Lanelli i nôl y fan cyn i fi gallu mynd â’r cyfrifiadur i’r siop. Roeddwn i wedi blino’n llwyr efo popeth. Ar y nos Iau roeddwn i’n siarad efo’r Cylch Cinio yn Rhydaman a bore dydd Gwener roeddwn i’n mynd i Dremadog achos roedd taith yn y gogledd yn ardal Trawsfynydd efo cangen y gogledd orllewin o’r Gymdeithas. Roedden nhw’n mynd i Domen y Mur ble roedd camp milwyr y Rhufeiniaid. Roeddwn i wedi trio cael hud i’r lle o’r blaen ond wedi methu. Rhyw awr cyn i mi orfod gadael am Rydaman mi wnaeth Halfords ffonio i ddweud bod y car yn barod ond doedd gen i ddim digon o amser i’w nôl. Gan fod i fel arfer yn gadael am y gogledd am tua phedwar o’r gloch y bore doedd dim siawns mynd yn y car a bydd rhaid i mi fynd yn y camperfan. Ar y ffordd yn ôl o Rydaman tua deg o’r gloch ac wedi blino’n llwyr sylweddolais peth ffôl bydd trio gadael am y gogledd am bedwar o’r gloch. Am chwarter i naw roeddwn i ar y bws i Stadiwm Liberty i gerdded o fanna i Halfords, diolch byth roedd hi’n sych. Yn ôl adref i lwytho popeth yn y car a chael siwrne hamddenol at y garafán. Cyrraedd a chysylltu’r gliniadur â’r wi-fi a gweld bydd y safle yn cau am hanner wedi pump nos Sadwrn achos storm Ciara. Felly bydd rhaid i mi lwytho popeth yn ôl yn y car cyn mynd ar y daith y diwrnod wedyn. Ar ôl yr wythnos roeddwn i wedi cael, erbyn saith o’r gloch doeddwn i ddim yn gallu cadw ar ddihun felly es i i’r gwely a chysgu’n syth. Deffrais am saith a chael pethau at ei gilydd tra bod y menyn yn meddalu i mi gael brecwast, ces i alwad ffôn - Eirian yn galw i ddweud bod y daith wedi cael ei ohirio achos y storm. Penderfynais adael yn syth, byddaf adref erbyn hanner dydd a galla i gael brecwast yna. Troi’r trydan a’r dŵr i ffwrdd, cloi’r drws ac roeddwn i ar y ffordd. Erbyn naw roedd rhaglen Tudur Owen ymlaen ac roedd wir yn hwyl, gymaint o hwyl i ddweud y gwir, mi es i heibio’r troad roeddwn i eisiau yn Synod Inn. Dyma fi yn hapus iawn yn mynd ymlaen tan i mi weld arwydd pentref Plwmp yn blwmp ac yn blaen o’m mlaen i. Dyna pryd nes i sylweddoli fy nghamgymeriad, y twpsyn gwirion yr ydw i! Digon o amser i mi gael brecwast hamddenol, darllen y papur a setlo i lawr i wylio ein tîm cael crasfa yn erbyn Iwerddon. Brensiach mae’r stori yma’n hir ac mae’n wir ddrwg gen i am rannu fy holl drafferthion efo chi ond mae’n well allan na thu fewn. Rŵan dw i’n eistedd yn yr ystafell dywyll yma, mae’r drysau a’r ffenestri i gyd ar gau a dw i’n teimlo’n bell o’r byd tu allan. Mae pethau mor braf. Dydw i ddim eisio gwybod am y byd sydd wedi bod yn cynllwyno yn fy erbyn i am yr holl ddyddiau arteithiol sydd wedi mynd heibio. Dw i eisio mynd yn ôl i’r dyddiau pan oedd hi’n costio dwy geiniog a dimau i bostio ac roedd Wagon Wheels yn enfawr! Plîs, plîs allaf i wneud hynny?

Geirfa

Arbenigwr – specialist Hedyn – seed Hunllef – nightmare Deilwriaeth – dealership Manteisiaeth – opportunism Uwchraddio – to upgrade Cliniadur – laptop computer Cefndir – background Ymestyn – to reach Gwasanaethu – servicing Darnau – parts Yn y cyfamser – in the meantime Diweddaru – to upgrade Argyfwng – emergency Cytundeb gwasanaeth – service contract Cael hud – to find Gohirio – to postpone Cael crasfa – to have a hiding Cynllwyno – to plot Arteithiol - tortuous
Gydangilydd.cymru